നീ സന്തോഷവാനായിരിക്കുക...
കാരണം നീ ക്രിസ്തുവിന്റെതാണ്...