"ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ്, എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ, ?