"ദു:ഖത്തിന്റെ പാനപാത്രം
കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ
സന്തോഷത്തോട്തുവാങ്ങി
ഹല്ലേലൂയാ പാടിടും ഞാൻ"