എന്റെ പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന്, ഇവർ അറിയുന്നില്ല ഇവരോട്
പോറുക്കേണമേ