ഉത്തമയായ ഭാര്യയെ, കണ്ടെത്തുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ,,,
അതു കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്