പാറ്റയെ വീട്ടില്* നിന്ന് തുരത്താനുള്ള എളുപ്പ വഴികള്*