ജലദോഷം /തുമ്മൽ/ചുമ /തൊണ്ടവേദന/മൈഗ്രയ്ന്* എന്നിവ പൂർണ്ണമായും അകറ്റാൻ