കറുപ്പും കരുത്തുമുള്ള നീണ്ട് ഇടതൂര്*ന്ന മുടി ഉണ്ടാകുവാന്*