പാവല്* കയ്പ്പക്ക ജൈവ രീതിയില്* കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിധം Paval Krishi Bitter Gourd Cultivation Method How to cultivate bitter gourdതെങ്ങിന്* തൈകള്* നടുമ്പോൾ കരുത്തോടെ വളരാൻ

ചുമ-തലവേദന-ഛര്*ദി-മുട്ടുവേദന-അസിഡിറ്റി ഇവക്കു ഉത്തമ ഔഷധം