ടെൻഷൻ/ഉറക്കക്കുറവ് /വയറ്റിലെ കാൻസർ എന്നിവ അകറ്റാൻ വാഴക്കൂമ്പു തോരൻ