ചക്ക(ഇടിച്ചക്ക)മുറിക്കുന്ന വിധവും ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളും