ചപ്പാത്തി/ദോശ എന്നിവയ്*ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പാപ്പയാ തോരൻ