കരള്* ആവിയില്* വേവിച്ചു ഫ്രൈ ചെയ്തത് Traditional Liver Roast Recipeകരൾ/ലിവർ കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങളും നന്നാക്കുന്ന വിധവും Watch Video