ചോറിനൊപ്പം കഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പച്ചമുളക് പുളിങ്കറി