മീൻ ഫ്രഷ് ആയി കൂടുതൽ നാൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധവും ഫ്രഷ്** മീൻ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധവും