നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ 2 വഴികൾഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊന്നും വേണ്ട ചോറുണ്ണാൻ