പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ Urulakizhangu Fry Potato Fry