വായിൽ വെള്ളമൂറും ചിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം