allergic reaction to doxycycline Wang N, Yang T, Li J, Lei M, Shi J, Qiu W, Lian X