സവാള അരിയുമ്പോള്* കണ്ണില്* നിന്നും വെള്ളം വരാതിരിക്കാൻ