ഭീമാകാരന്* വലിപ്പവുമായി ക്രിസ്*മസ് നക്ഷത്രം ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക്. ക്രിസ്*മസിനോടനുബന്ധിച്ച് ആപ്പിള്* മ്യൂസിക്കല്* ആന്*ഡ് കള്*ച്ചറല്* അക്കാദമി കൊച്ചിയില്* തയ്യാറാക്കിയ നക്ഷത്രമാണ് ഗിന്നസ് റെക്കോര്*ഡില്* ഇടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില്* വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രമാണ് ഇത്.


ആപ്പിള്* മ്യൂസിക്കല്* ആന്*ഡ് കള്*ച്ചറല്* അക്കാദമിയില്* നടന്ന ചടങ്ങില്* ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേള്*ഡ് റെക്കോര്*ഡ്*സിന്*റെ എഡിറ്റര്* ഇന്* ചീഫ് ക്രെയ്*ഗ് ഗ്ലെന്*ഡേ ആപ്പിള്* എ ഡേ പ്രോപ്പര്*ട്ടീസ് ഡയറക്*ടര്* രാജീവ് കുമാര്* ചെറുവാറയ്*ക്കും മാനേജിങ് ഡയറക്*ടര്* സാജു കടവിലാനും അംഗീകാര സര്*ട്ടിഫിക്കേറ്റ് നല്കി. ആപ്പിള്* എ ഡേയുടെ ഉദ്യമത്തെ ക്രെയ്*ഗ് ഗ്ലെന്*ഡേ അഭിനന്ദിച്ചു.

ആപ്പിള്* എ ഡേയുടെ മാധ്യമ വിഭാഗം തലവനായ അനില്* അയ്*രൂര്* ആണ് നക്ഷത്രം രൂപകല്പന ചെയ്തത്. 103.8 അടി ഉയരമുള്ള ഗിന്നസ് നക്ഷത്രത്തിന് 73 അടി വീതിയാണുള്ളത്. 4200 കിലോഗ്രാം സ്*റ്റീല്* കൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രവമ്പനെ തയ്യാറാക്കിയത്. രാപകലില്ലാതെ 30 തൊഴിലാളികള്* ആറു ദിവസമെടുത്താണ് ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഡിസംബര്* പതിനേഴിന് രാവിലെ 10.50ന് നക്ഷത്രത്തിന്*റെ നിര്*മ്മാണജോലി തുടങ്ങി. വിജയന്* ഐ പി എസ് ആയിരുന്നു നക്ഷത്ര നിര്*മ്മാണം ഉദ്*ഘാടനം ചെയ്*തത്. പണി പൂര്*ത്തിയാക്കി ഡിസംബര്* 24ന് രാത്രി നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞു. ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി വരെ നക്ഷത്രം പ്രദര്*ശിപ്പിക്കും. ഗിന്നസ് ബുക്കില്* ഇടം കണ്ടെത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബില്*ഡേഴ്സാണ് ആപ്പിള്* എ ഡേ പ്രോപ്പര്*ട്ടീസ്.