പാകിസ്ഥാന്*റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്* സര്*വവും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്*ക്ക് സഹായമെത്തിക്കാന്* പാകിസ്ഥാന്* ഏകദിന ടീം നായകന്* അഫ്രീദി രംഗത്ത്. വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും കൂടുതല്* നാശം വിതച്ച നൌഷെറ പ്രദേശത്ത് സന്ദര്*ശനം നടത്തിയ അഫ്രീദി യു എ ഇയില്* നിന്ന് താന്* സ്വരൂപിച്ച ഫണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്*ക്കായി വിതരണം ചെയ്തു.


ദുരിതകാലത്ത് സ്വന്തം ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്*റെ കടമയാണെന്ന് അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. ദുരിതാശ്വാസപ്രവര്*ത്തനങ്ങള്*ക്ക് പണം കണ്ടെത്താനായി അടുത്തമാസം ഇംഗ്ലണ്ടില്* പ്രചരണം നടത്തുമെന്നും അഫ്രീദി വ്യക്തമാക്കി. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവര്*ക്ക് സഹായമെത്തിക്കാന്* തങ്ങളെകൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവനകള്* നല്*കാന്* ജനങ്ങള്* തയ്യാറാ*വണമെന്നും അഫ്രീദി അഭ്യര്*ത്ഥിച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ എകദിന പരമ്പരയ്ക്കായി ഒരാഴ്ച നേരത്തെ ലണ്ടറ്റ്നിലെത്തുമെന്നും അവിടുത്തെ പാക് സ്വദേശികളില്* നിന്ന് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാന്* ശ്രമിക്കുമെന്നും അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന്*റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ രുക്ഷാ*യ വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളിലൊന്നില്* മൂവായിരത്തോളം പേര്* മരിക്കുകയും ഒരു കോടിയില്*പ്പരം ആളുകള്*ക്ക് ഭവനരഹിതരാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.