ഹോ.,. ഈ ലാലേട്ടന്റെ ഒരു കാര്യം

രാവിലെ പറയും മലബാറില്* പോയി ഗോള്*ഡ് വാങ്ങിക്കോളാന്*.....


ദേ.. പിന്നെ ഉച്ചയായാപ്പറയും അതുകൊണ്ടുപോയി മണപ്പുറം ഫൈനാന്*സില്* പണയംവെച്ച് കാശ് വാങ്ങാന്*...ഹോ.

പിന്നെ ഇയാള്*ക്കൊരു ചോദ്യണ്ട്....
അറിയാല്ലോ...
വൈകീട്ടെന്താ പരിപാടി?
കാശ് പോക്കറ്റില്*വെക്കാനും ഇയ്യാള്* അയക്കുകേല.....

Keywords:Malayalam funny pictures, funny cinema news, funny pictures, funny movies, jokes, awesome funny pictures, etc.


See more Jokes: click here