ഗര്*ഭകാലത്ത് മൊബൈല്*ഫോണ്* പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളില്* സ്വഭാവവ്യതിയാനം കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠനറിപ്പോര്*ട്ട്.

1996 2002 കാലത്തു ഗര്*ഭിണികളായ ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ മക്കളില്* നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്*. ഇത്തരം അമ്മമാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്* വളരെ നേരത്തേ തന്നെ മൊബൈല്* ഫോണ്* ഉപയോഗിക്കാന്* തുടങ്ങുമെന്നും ഗവേഷകര്* കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഗര്*ഭകാലത്തുതന്നെ ഈ സ്ത്രീകളെ നരീക്ഷണവിധേയരാക്കാന്* തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജീവിതരീതി, ഭക്ഷണം, പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗര്*ഭകാലത്തുണ്ടാകുന്ന സവിശേഷതകള്* തുടങ്ങിയ എല്ലാകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സ്ത്രീകള്*ക്ക് നേരത്തേ വിവരങ്ങള്* നല്*കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പിന്നീട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികള്*ക്ക് 7 വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവരീതികളെക്കുറിച്ചും മറ്റും വീണ്ടും പഠനം നടത്തിയത്. ഇതില്* പ്രധാനമായും ഉള്*പ്പെടുത്തിയത് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ പഠനമായിരുന്നു.

ഗര്*ഭകാലത്ത് അമ്മമാരുടെ മൊബൈല്* ഫോണ്* ഉപയോഗവും ഇപ്പോള്* കുട്ടികള്*ക്ക് അതിനോടുള്ള മനോഭാവമെന്തെന്ന കാര്യവും വ്യക്തമായി പഠിച്ചാണ് ഗവേഷകര്* ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതലായി മൊബൈല്* ഫോണ്* ഉപയോഗിച്ച അമ്മമാരുടെ കുട്ടികള്*ക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളും പ്രശ്*നങ്ങളും കൂടുതലാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

മാത്രമല്ല ഇവര്* വളരെ ചെറുപ്പത്തില്*ത്തന്നെ ഫോണുകളില്* ആകൃഷ്ടരാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടത്രേ. എന്നാല്*, ഇതു അമ്മമാരുടെ മൊബൈല്* ഫോണ്* ഉപയോഗംകൊണ്ടു തന്നെയാണോ എന്നു ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആണെന്നും അല്ലെന്നുമുള്ള വാദം ശക്തമാണ്.