മോഹന്*ലാലും പ്രിയദര്*ശനും ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു ആ വാര്*ത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങള്* ഇപ്പോള്* ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടര മണിക്കൂര്* നേരം ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്*ഷ്യമാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ പ്രിയദര്*ശനുള്ളത്. മോഹന്*ലാലിനൊപ്പം മുകേഷ് ആദ്യാവസാനം നിറഞ്ഞുനില്*ക്കും. വിദ്യാബാലനാണ് നായിക.

മോഹന്*ലാലും പ്രിയദര്*ശനും മുകേഷും അവസാനമായി ഒന്നിച്ചത് കാക്കക്കുയില്* എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പുതിയ സിനിമയില്* ഇരുവരും തൊഴില്* രഹിതരായാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇവര്*ക്കിടയിലേക്കെത്തുന്ന അജ്ഞാത സുന്ദരിയായാണ് വിദ്യാ ബാലന്* അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. ലാല്* - മുകേഷ് കൂട്ടുകെട്ടിന്*റെ കോമഡി ആഘോഷമായിരിക്കും ഈ സിനിമയിലുണ്ടാവുക.

വിദ്യാബാലന്*റെ ഒരു ഗ്ലാമര്* നൃത്തരംഗം ചിത്രത്തിന്*റെ ഹൈലൈറ്റായിരിക്കും. ഉറുമിക്ക് ശേഷം വിദ്യ അഭിനയിക്കുന്ന മലയാള ചിത്രമാണ് ഇത്(വര്*ഷങ്ങള്*ക്കുമുമ്പ് മോഹന്*ലാലിന്*റെ ചക്രം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വിദ്യാബാലന്* സിനിമാരംഗത്തെത്തുന്നത്. എന്നാ*ല്* ആ സിനിമ പാതിവഴിയില്* മുടങ്ങി. മലയാളത്തില്* നായികാവേഷത്തില്* തിരിച്ചെത്തുന്നത് വീണ്ടും ഒരു മോഹന്*ലാല്* ചിത്രത്തിലൂടെയാണെന്നത് യാദൃശ്ചികം. ഉറുമിയില്* വിദ്യ അതിഥിവേഷത്തിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്).

ലാലും പ്രിയനും ഒരുമിക്കുന്ന ഹിന്ദിച്ചിത്രം തേസ് പൂര്*ത്തിയായാലുടന്* മലയാള സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ പ്രിയദര്*ശന്* തന്നെയാണ് രചിക്കുന്നത്. ശ്രീനിവാസനും ഈ പ്രൊജക്ടില്* സഹകരിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്*ട്ടുകളുണ്ട്.

കാക്കക്കുയില്*, അക്കരെ അക്കരെ അക്കരെ, വന്ദനം, ഹലോ മൈഡിയര്* റോങ് നമ്പര്*, താളവട്ടം, മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു, ബോയിംഗ് ബോയിംഗ് എന്നിവയാണ് മോഹന്*ലാലും പ്രിയദര്*ശനും മുകേഷും ഒരുമിച്ച സിനിമകള്*.