വിപണിയിലെ പുതുവിപ്ലവത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ആപ്പിള്*. ആപ്പിള്* ഐ ഫോണ്*, ഐ പാഡ് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തരംഗം സൃഷ്*ടിക്കാനായതും ഇക്കാരണം കൊണ്ടു തന്നെ. എന്നാല്*, ഈ ആഗോള കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നിര്*മ്മാണത്തിലേര്*പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികള്* തങ്ങളുടെ ജീവന്* പകരം നല്*കിയാണ് ചില ഉല്*പ്പന്നങ്ങള്* വിപണിയിലിറക്കുന്നതെന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നു.


ആപ്പിളിന്റെ ടച്ച്*സ്ക്രീന്* ഫോണുകള്* നിര്*മ്മിക്കുന്ന ചൈനീസ് തൊഴിലാളികളാണ് പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ നിര്*മ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാര്*ത്ഥങ്ങള്* തങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായിരിക്കുകയാണെന്നും ആപ്പിള്* കമ്പനി ഇത് പരിഹരിക്കാന്* തയ്യാറാവണം എന്നുമാണ് ഇവര്* ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഹെക്*സൈല്* ഹൈഡ്രൈഡ് എന്ന രാസപദാര്*ത്ഥമാണ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്*ക്ക് കാരണമാകുന്നത്. എന്*-ഹെക്സേന്* എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്.

ചൈനയിലെ വ്യവസായ പാര്*ക്കില്* പ്രവര്*ത്തിക്കുന്ന നിര്*മ്മാണസ്ഥാപനം തയ്*വാന്* കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയില്* ഉള്ളതാണ്. എന്നാല്*, 2008 മെയ് മുതല്* 2009 ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവില്* ഹെക്*സൈല്* ഹൈഡ്രൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും തൊഴിലാളികള്*ക്ക് പ്രശ്നം സൃഷ്*ടിക്കും എന്നു മനസ്സിലായതിനെത്തുടര്*ന്ന് ഇത് ഒഴിവാക്കിയെന്നും തയ്*വാന്* കമ്പനി വിശദീകരിക്കുന്നു. 137 തൊഴിലാളികള്* വിഷബാധയേറ്റ് ആശുപത്രിയില്* ആയിരുന്നു, എന്നാല്* എല്ലാവരുടെയും അസുഖം ഇപ്പോള്* ഭേദമായി എന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

പക്ഷേ, അസുഖം ബാധിച്ചവര്*ക്ക് നഷ്*ടപരിഹാരം നല്*കാന്* പോലും കമ്പനി തയ്യാറായില്ലെന്ന് തൊഴിലാളികള്* ആരോപിക്കുന്നു. കൈകാലുകളില്* പഴുത്ത് പൊട്ടുന്നതോടൊപ്പം വേദനയും, ക്ഷീണവും തലകറക്കവും തങ്ങള്*ക്കുണ്ടായി. അത്തരക്കാരോട് പിരിഞ്ഞു പോകാനാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതെത്തുടര്*ന്നാണ് ആപ്പിളിനോട് നേരിട്ട് പരാതിപ്പെടാന്* തീരുമാനിച്ചത്. ആപ്പിള്* മേധാവി സ്*റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ പേരില്* അയച്ചിരിക്കുന്ന കത്തില്* ഹെക്*സൈല്* ഹൈഡ്രൈഡിനെ കൊലയാളി എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് ഭാഷയിലാണ് കത്ത്. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് ആപ്പിളിനയച്ചത്. എന്നാല്* ആപ്പിള്* ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്* വിസമ്മതിച്ചു.

ഹെക്*സൈല്* ഹൈഡ്രൈഡ് നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചാല്* ഞരമ്പുകള്*ക്ക് തകരാറു സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഹോങ്കോംഗ് സര്*വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്* അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കണ്ണുകള്*ക്കും ഇത് ആപത്തുണ്ടാക്കും. ആല്*ക്കഹോളിനേക്കാള്* വളരെ പെട്ടെന്ന് ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

വില്പനയില്* വമ്പിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനിടെയാണ് തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷാ കാര്യത്തില്* ആപ്പിള്* പഴി കേട്ടിരിക്കുന്നത്.Keywords:apple iphone, ipad,hongkong university,hecsel hidried,en hecxen,health problem,apple company,labours problem,apple touch screen phone