ചൈനയിലെ പരിമിതമായ ഗൂഗിള്* സാന്നിധ്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാന്* ചൈനീസ് സര്*ക്കാര്* ശ്രമിക്കുന്നതായി പരാതി. രാജ്യത്ത് ഗൂഗിളിന്*റെ ജിമെയില്* സേവനത്തിനെതിരെ സൈബര്* ആക്രമണങ്ങള്* സംഘടിപ്പിക്കാന്* ചൈന ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ഗൂഗിള്* പറയുന്നത്. സര്*ക്കാരിന്*റെ പ്രതികൂല നീക്കങ്ങള്* മൂലം ചൈനയിലെ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്* വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടിവന്ന ഗൂഗിള്* അടുത്ത യുദ്ധത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് ഓണ്**ലൈന്* വിദഗ്ധര്* കരുതുന്നു. അടുത്തുതന്നെ ചൈന വിട്ട് ഗൂഗിളിന് ഓടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ചൈനയുടെ പ്രതികരണം എന്നത്തെയും പോലെത്തന്നെയാണ്. പ്രശ്നം ഗൂഗിളിന്*റെ ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതികപ്പിഴവ് ആയിരിക്കുമെന്ന വാദമാണ് ചൈനീസ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. ആരോപണങ്ങള്* അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അവര്* പറയുന്നു. എന്നാല്* തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികതയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും കുഴപ്പം ചൈനയുടെ മാനസികനിലയ്ക്കാണെന്നും ഗൂഗിളും വ്യക്തമാക്കി.

പ്രശ്നം ഗൂഗിളിന്*റേതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്*ക്കാനുള്ള ടിപ്പണികളെല്ലാം ചൈന ചെയ്തുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരമേര്*പ്പാടുകള്* ഏറ്റവും വിദഗ്ധമായി ചെയ്തു തീര്*ക്കാന്* ശേഷിയുള്ളവരെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്*ട്ടി വളര്*ത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് എല്ലാവര്*ക്കുമറിയാവുന്ന ചൈനീസ് രഹസ്യമാണ്. ചൈനയില്* മര്യാദയ്ക്ക് കച്ചവടം നടത്തി വന്നിരുന്ന ലോക ബാങ്കിംഗ് ഭീമന്* മോര്*ഗനെ ലക്*ഷ്യം വെച്ച് ചൈനീസ് പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയുടെ പിന്തുണയോടെ ഹാക്കിംഗ് നടത്തിയത് ഈയിടെ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

ചൈനയിലെ ജനാധിപത്യവാദികളുടെ ജിമെയില്* അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് തങ്ങള്*ക്ക് എത്തിനോട്ടം അനുവദിക്കാത്തതിന്*റെ രോഷത്തിലാണ് ഗൂഗിളിനെതിരെ ചൈന ആക്രമണ പരമ്പര തന്നെ നടത്തിയത്. സഹികെട്ട് പുറത്തുപോന്ന ഗൂഗിളിന് നിലവില്* വളരെ കുറഞ്ഞ ബിസിനസ്സ് മാത്രമാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്.

പുതിയ നീക്കങ്ങള്*ക്ക് കാരണം മധ്യേഷ്യയില്* നടക്കുന്ന ആള്*ക്കൂട്ട വിപ്ലവങ്ങളാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അറേബ്യന്* സ്വേച്ഛാധിപതികള്*ക്കെതിരെ നടന്നുകോണ്ടിരിക്കുന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങള്* സൈബര്* ലോകത്തിന്*റെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടെയാണെന്ന് മറ്റാരേക്കാളും ചൈന തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ജിമെയില്* പോലുള്ള രഹസ്യ സന്ദേശ മാര്*ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ വിപ്ലവം ചൈനയിലേക്കും കടക്കുമെന്ന ഭയം അധികാരികള്*ക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്* നിലവില്* പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോയെ സഹായിച്ചുവരുന്ന ഹാക്കര്*മാര്* പോലും പ്രതിവിപ്ലവകാരികളായി മാറിയേക്കാമെന്നും ചൈനയിലെ മൂത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാര്* ഭയക്കുന്നു.

Keywords: google search engine, google china war, china cyber