Results 1 to 2 of 2

Thread: വിഷുവിനുമുണ്ട് ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും

 1. #1
  Join Date
  Nov 2009
  Posts
  76,596

  Default വിഷുവിനുമുണ്ട് ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവും


  ഓണം കഴിഞ്ഞാല്* കേരളീയരുടെ പ്രധാന ആഘോഷമാണ്* വിഷു. വിഷു വസന്തകാലമാണ്*. ഋതുരാജനാണ്* വസന്തം. വസന്തകാലാരംഭമാണ്* ഈ ഉത്സവദിനത്തിന്റെ കവാടം. പ്രകൃതി പുഷ്പാഭരണങ്ങള്* ചാര്*ത്തി വിഷു ദിനം കാത്തിരിക്കുന്നു. വിഷുവിന്റെ വരവിന്* ദിവസങ്ങള്*ക്ക്* മുന്*പ്* തന്നെ നാടെങ്ങും കണിക്കൊന്നകള്* പൂത്തുലഞ്ഞ്* നില്*ക്കും. കിളികളുടെ പാട്ട്*, വൃക്ഷങ്ങള്* നിറയെ ഫലങ്ങള്*, പ്രസന്നമായ പകല്* എവിടെയും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും.


  സൂര്യന്* മീനം രാശിയില്* നിന്ന്* മേടം രാശിയിലേക്ക്* സംക്രമിക്കുന്ന ദിവസമാണ്* വിഷു സംക്രാന്തി. അതിന്* പിറ്റേന്നാണ്* വിഷു. കര്*ഷകന്* വയലിലേക്കിറങ്ങാം എന്ന അറിയിപ്പുമായാണ്* വിഷു വരുന്നത്*. വിഷു കഴിയുമ്പോഴേക്കും വയലുകളില്* കാര്*ഷകന്* നിലമൊരുക്കി വിത്തിടല്* തുടങ്ങുന്നു.

  ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപരമായും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ്* വിഷുവിനുള്ളത്*. 'വിഷു' എന്ന പദത്തിനര്*ത്ഥം തുല്യാവസ്ഥയോടു കൂടിയത്* എന്നാണ്*. രാവും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിനങ്ങളാണ്* വിഷുദിനങ്ങള്*. ഓരോ വര്*ഷവും ഇപ്രകാരം രണ്ട്* ദിവസങ്ങളുണ്ട്*. മേടം ഒന്നാം തീയതിയും തുലാം ഒന്നാം തീയതിയും. ഈ ദിവസങ്ങളില്* ഭൂമിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തുള്ളവര്*ക്കും ദിനവും രാത്രിയും തുല്യമായിരിക്കും. വിഷുവിന്* സൂര്യന്* ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക്* നേരേ മുകളില്* വരുന്നു.

  ഭാസ്ക്കര രവിവര്*മ്മന്റെ തൃക്കൊടിത്താനത്തുള്ള പൂര്*ണ്ണമല്ലാത്ത ഒരു ശാസനത്തില്* 'ചിത്തിര വിഷു' വിനെക്കുറിച്ച്* പരാമര്*ശമുണ്ട്*. ഭാസ്ക്കര രവിവര്*മ്മന്റെ കാലം എഡി 962 - 1021 ആണ്*. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത്* വിഷു അംഗീകൃതമായ ഒരാഘോഷമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാല്* എ.ഡി. 844 - 855 കാലഘട്ടം കേരളം ഗണിതശാസ്ത്രത്തില്* വളരെ പുരോഗമിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്*. 'ശങ്കരനാരായണീയം' എന്ന ഗണിതഗ്രന്ഥം. ഈ ഗ്രന്ഥം സ്ഥാണു രവിയെന്ന രാജാവിന്റെ കാലത്താണുണ്ടായത്*. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്* വിഷുവാഘോഷം ആരംഭിച്ചത്* എന്നും ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്*.


  Keywords:
  Vishu festival special, vishu'smythology

 2. #2
  Join Date
  Nov 2009
  Posts
  76,596

  Default


  മലബാര്* മാന്വലില്* വില്യം ലോഗന്* വിഷുവിനെക്കുറിച്ച്* ഇങ്ങിനെ പറയുന്നു - ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി വിഷു നവവര്*ഷദിനമാണ്*. അന്ന്* സൂര്യന്* നേരെ കിഴക്കുദിക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന്* വച്ചിരിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ്* വിഷു. കേരളത്തില്* ഇത്* നവവത്സരാരംഭമാണ്*. ഇതിന്* ആണ്ടുപിറപ്പ്* എന്നാണ്* പറയുന്നത്*. തമിഴ്*നാട്ടിലും വിഷുദിനമാണ്* നവവത്സരമായി കൊണ്ടാടുന്നത്*. കലിവര്*ഷവും ശകവര്*ഷവും ആരംഭിക്കുന്നത്* മേടവിഷു മുതലാണ്*. വിഷു മേടവിഷുവെന്നും തുലാവിഷുവെന്നും രണ്ടുണ്ട്*. മേടവിഷുവാണ്* മലയാളികള്*ക്ക്* പ്രധാനം.


  വിഷുവിനെ സംബന്ധിച്ച്* രണ്ട്* ഐതിഹ്യങ്ങളാണുള്ളത്*. അഹങ്കാരിയും അത്യന്തം ശക്തനുമായ നരകാസുരന്റെ ഉപദ്രവം സഹിക്കവയ്യാതെ ശ്രീകൃഷ്ണന്*, സത്യഭാമയുമൊത്ത്* ഗരുഡാരൂഢനായി പ്രാഗ്* ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക്* പ്രവേശിച്ചു. നരാകാസുരന്റെ നഗരമാണ്* പ്രാഗ്* ജ്യോതിഷം. അവിടെച്ചെന്ന്* നഗരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തില്* കൂടി ചുറ്റിപ്പറന്ന്* നഗരസംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നേരില്*ക്കണ്ട്* മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷം യുദ്ധമാരംഭിച്ചു.

  ശ്രീകൃഷ്ണനും സത്യഭാമയും ഗരുഡനും അസുരന്മാരോട്* യുദ്ധം ചെയ്തു. മുരന്*, താമ്രന്*, അന്തരീക്ഷന്*, ശ്രവണന്*, വസു വിഭാസു, നഭസ്വാന്*, അരുണന്* ആദിയായ അസുരശ്രേഷ്ഠന്മാരെയെല്ലാം അവര്* നിഗ്രഹിച്ചു. ഒടുവില്* നരകാസുരന്* തന്നെ പടക്കളത്തിലേക്ക്* പുറപ്പെട്ടു. തുടര്*ന്നു നടന്ന അത്യുഗ്രമായ യുദ്ധത്തില്* നരകാസുരന്* വധിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വധം നടക്കുന്നത്* വസന്ത കാലാരംഭത്തോടെയാണ്*. ഈ ദിനമാണ്* വിഷുവെന്ന്* അറിയപ്പെടുന്നത്*.

  മറ്റൊരു ഐതീഹ്യം രാവണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്*. രാക്ഷസ രാജാവായ രാവണന്* ലങ്ക ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത്* അയാള്* സൂര്യനെ നേരേ ഉദിക്കാന്* അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. രാവണന്* ഇഷ്*ടപ്പെടാതിരുന്ന കാലത്ത്* വെയില്* കൊട്ടാരത്തിനകത്ത്* കടന്നു ചെന്നു എന്നതാണിതിന്* കാരണം. ശ്രീരാമന്* രാവണനെ നിഗ്രഹിച്ചതിനുശേഷമേ സൂര്യന്* നേരേ ഉദിച്ചുള്ളൂ. ഈ സംഭവത്തില്* ജനങ്ങള്*ക്കുള്ള ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്* വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത്*.

  വിഷുവിന്റെ തലേന്ന്* ഗൃഹപരിസരങ്ങളിലെ ചപ്പും ചവറുമെല്ലാം അടിച്ച്* വാരി കത്തിക്കുന്നത്* രാവണവധം കഴിഞ്ഞ്* ലങ്കാനഗരം ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണെന്ന്* വിശ്വസിക്കുന്നു.Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •