ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവര്* ഇന്ന് പെസഹ വ്യാഴം ആചരിക്കുന്നു. 'മോണ്ടി തേസ്ഡെ' എന്നാണ് ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തുദേവന്* തന്*റെ കുരിശു മരണത്തിന് മുമ്പ് 12 ശിഷ്യന്മാര്*ക്കുമൊപ്പം അന്ത്യ അത്താഴം കഴിച്ചതിന്*റെ ഓര്*മ്മയിലാണ് പെസഹ ആചരിക്കുന്നത്.


കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളില്* രാവിലെ മുതല്* തന്നെ പ്രത്യേക പ്രാര്*ത്ഥനകള്* ആരംഭിച്ചു. അന്ത്യ അത്താഴത്തിന് മുമ്പ് യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകിയതിന്*റെ ഓര്*മ്മയ്ക്ക് കാല്*കഴുകല്* ശുശ്രൂഷ രാവിലെയാണ് നടക്കുന്നത്. പെസഹ ആചരിക്കുന്നതിന്*റെ ഭാഗമായുള്ള അപ്പം മുറിക്കല്* ശുശ്രൂഷ വൈകുന്നേരം നടക്കും.

പെസഹ എന്ന വാക്കിന് അര്*ത്ഥം കടന്നുപോകല്* എന്നാ*ണ്. ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസം ഓരോ ഇടവകയില്* നിന്നും തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 12 പേരുടെ കാല്* കഴുകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത്.

അതിന് ശേഷം വിശുദ്ധ കുര്*ബാന വളരെ വിപുലമായി നടത്തും. ക്രിസ്തുവിന്*റെ ശരീരവും രക്തവും അപ്പവും വീഞ്ഞുമെന്ന രൂപത്തില്* നല്*കുന്ന ചടങ്ങ് തുടങ്ങിവച്ചത് പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയാണ്.


Keywords: pesaha day,means of pesaha, kadannupokal,holy mass,bread, wine,christians, holy week,mondi thursday