എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല, കുറേക്കാലം കാറോട്ട മത്സരത്തിന് പോയി നോക്കി. ആകെ ബോറ്! സിനിമയില്* വര്*ഷത്തില്* ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പൊഴേ മടുക്കുന്നു. സമയം രസകരമായി തള്ളിനീക്കാന്* എന്തു ചെയ്യണം? തമിഴ് സൂപ്പര്*സ്റ്റാര്* അജിത് ആലോചനയിലാണ്. ഒടുവില്* ഒരു പോം*വഴി കണ്ടെത്തി, ഒരു വിമാനം വാങ്ങുക!

എയറോ മോഡലിംഗില്* ഹരം കയറിയ അജിത് ഒരു വിമാനം തന്നെ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. അഞ്ചു സീറ്റുകളുള്ള ഒരു മിനി എയര്*ക്രാഫ്റ്റാണ് അജിത്ത് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള ഓര്*ഡര്* നല്*കിക്കഴിഞ്ഞു.

എന്തു കാര്യം ചെയ്താലും അത് നൂറുശതമാനം ഭംഗിയാക്കുക എന്നതാണ് അജിത്തിന്*റെ രീതി. ഇപ്പോള്* അദ്ദേഹം എയറോ മോഡലിംഗിലാണ് താല്*പ്പര്യം കാട്ടുന്നത്. ഒരു മിനി എയര്*ക്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങാന്* അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു - അജിത്തിനോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്* പറഞ്ഞു.

അടുത്തിടെ അജിത് പൈലറ്റ് ലൈസന്*സും സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. മങ്കാത്ത എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്*റെ അവസാന ഷെഡ്യൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ തിരക്കിലാണ് അജിത്. അതിനിടെ കിട്ടുന്ന ഒഴിവുസമയത്ത് റിമോട്ടില്* പ്രവര്*ത്തിക്കുന്ന ഒരു വിമാനവുമായി കളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്*റെ വിനോദം. ടെന്*ഷന്* കുറയ്ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്*ഗമായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ കാണുന്നു. - അജിത്തിന്*റെ സുഹൃത്തുക്കള്* പറയുന്നു.

അജിത്തിന്*റെ അമ്പതാം ചിത്രമായ മങ്കാത്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വെങ്കട് പ്രഭുവാണ്. ചിത്രത്തിന്*റെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളില്* വിദേശ ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.