ഓഹരിയില്* നിക്ഷേപം നടത്തി ആകര്*ഷകമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങള്*? എങ്കില്* ഓഹരി ഇടപാടിന് ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്* ഓഹരി വിപണിയുടെ നിയന്ത്രണം കയ്യാളുന്ന സെക്യുറ്റീസ് ആന്*ഡ് എക്*സ്*ചേഞ്ച് ബോര്*ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ സെബി നിക്ഷേപകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്* കര്*ശനായ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെബിയുടെ നിബന്ധനകള്* പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയില്* നിക്ഷേപം സാധ്യമാകൂ.

വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകരെ ചെറുകിട നിക്ഷേപകര്* അഥവാ റീട്ടെയില്* ഇന്*വെസ്റ്റേഴ്*സ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവര്*ക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താന്* ആവശ്യമായ നിബന്ധനകള്* താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

സ്റ്റോക്ക് എക്*സ്*ചേഞ്ചുകളില്* രജിസ്റ്റര്* ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രോക്കര്*മാര്* വഴി മാത്രമേ വ്യക്തികള്*ക്ക് ഇടപാടു നടത്താനാകൂ. അതിനായി ആദ്യം വേണ്ടത് ബ്രോക്കര്*മാരുടെ അടുത്ത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും ഡെപ്പോസിറ്ററി അക്കൗണ്ടും (ഡീമാറ്റ്) ആരംഭിക്കുകയാണ്.

ഇത് തുറക്കാനായി വിശ്വാസ്യതയുള്ള ബോക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നിക്ഷേപകന്* ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതു കഴിഞ്ഞാല്* നിങ്ങളും ബ്രോക്കറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളാണ്. ഇതിനായി നോ യുവര്* ക്ലയന്റ് ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ടു നല്*കണം. ഫോട്ടോ, ഇടപാടുകാരന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്* , തിരിച്ചറിയല്* രേഖകള്* , പാന്* നമ്പര്* എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. ക്ലയന്റ് ബ്രോക്കര്* എഗ്രിമെന്റ്, റിസ്*ക് ഡിസ്*ക്ലോഷര്* ഡോക്യുമെന്റ് എന്നിവയും ഒപ്പിട്ട് നല്*കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം പൂര്*ത്തിയായാല്* ബ്രോക്കര്* നിങ്ങള്*ക്കായി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണ്* ചെയ്യും. ഓഹരി വാങ്ങാനും വില്*ക്കാനുമുള്ള ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ആണിത്. തുടര്*ന്ന് ബ്രോക്കര്* ഒരു യുണീക്ക് ക്ലയന്റ് കോഡ് നിങ്ങള്*ക്കായി അനുവദിക്കും. ആ കോഡ് വഴി നിങ്ങള്*ക്ക് ആ ബ്രോക്കര്* വഴി ഓഹരികള്* വാങ്ങുകയും വില്*ക്കുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങള്* വാങ്ങുന്ന ഓഹരികള്* പേപ്പര്* രൂപത്തിലല്ല, ഇലക്*ട്രോണിക് രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോള്* സൂക്ഷിക്കുക. അതിനായാണ് ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. സേവിങ്*സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനു സമാനമാണിത്. എസ് ബി അക്കൗണ്ടില്* പണം ആണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കില്* ഡീമാറ്റില്* ഓഹരികളാണ് എന്നുമാത്രം. വാങ്ങുന്ന ഓഹരികള്* ഈ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് കൂട്ടി ചേര്*ത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വില്*ക്കുന്ന ഓഹരികള്* അക്കൗണ്ടില്* നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ഫലത്തില്* നിങ്ങളുടെ ഓഹരികളുടെ കൃത്യമായ വിവരം ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടില്* ഉണ്ടായിരിക്കും.

സ്റ്റോക് എക്*സ്*ചേഞ്ചുകളില്* പേരു ചേര്*ത്തിട്ടുള്ള അഥവാ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരികളാണ് നമ്മള്*ക്ക് വാങ്ങാനും വില്*ക്കാനും കഴിയുക. എന്*എസ്ഇ (നാഷണല്* സ്*റ്റോക്ക് എക്*സ്*ചേഞ്ച്) , ബിഎസ്ഇ (ബോംബേ സ്*റ്റോക്ക് എക്*സ്*ചേഞ്ച്) എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന എക്*സ്*ചേഞ്ചുകളാണ് ഇപ്പോള്* ഉള്ളത്. ഇവയുടെ ടെര്*മിനലുകളില്* നിന്ന് നിങ്ങള്*ക്കായി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളില്* പണം നല്*കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കര്*ക്കാണ്. അതിനായി നിങ്ങള്* ബ്രോക്കറുടെ പേരില്* അക്കൗണ്ട് പേയി ചെക്ക് നല്*കണം.
ഓഹരി വാങ്ങുകയോ വില്*ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങള്*ക്ക് ബ്രോക്കറോട് ആവശ്യപ്പെടാം. നേരിട്ട് ചെന്നോ ഫോണ്* വഴിയോ ഇത്തരം നിര്*ദേശങ്ങള്* നല്*കാം. ഇതുപ്രകാരമാണ് ബ്രോക്കര്* നിങ്ങള്*ക്കായി ഇടപാടു നടത്തുന്നത്.

ഇടപാട് നടത്തിയാല്* ബ്രോക്കര്* ഒരു ട്രേഡ് കണ്*ഫര്*മേഷന്* സ്ലിപ് നല്*കും. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്* ഇടപാടു സംബന്ധിച്ച കോണ്*ട്രക്ട് നോട്ടും ബ്രോക്കര്* നല്*കേണ്ടതുണ്ട്. ഓര്*ഡര്* നമ്പര്*, സമയം, വില, ബോക്കറേജ് എന്നിവയടക്കം ഇടപാടു സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ കോണ്*ട്രാക്ട് നോട്ട് നിയമപരമായ രേഖയാണ്. ഒരു ദിവസം നിങ്ങള്*ക്കായി നടത്തിയ ഇടപാടിന്റെ രേഖയാണ് കോണ്*ട്രക്ട് നോട്ട്. ഇടപാടു സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളും ക്ലെയിമുകളും സെറ്റില്* ചെയ്യാനുള്ള രേഖയാണിത്. ബ്രോക്കര്*ക്ക് എതിരായി പരാതി സമര്*പ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാല്* അതിനുള്ള തെളിവും ഈ നോട്ടാണ്.

കോണ്*ട്രക്ട് നോട്ടിലെ വിവരങ്ങള്* സംബന്ധിച്ച് സംശയം നിങ്ങള്*ക്കുണ്ടായാല്* എക്*സ്*ചേഞ്ചുകളുടെ സൈറ്റുകളില്* അവ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇത്തരത്തില്* പരിശോധന നടത്തി ബ്രോക്കറെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇടപാടു നടത്തി 24 മണിക്കൂറുകള്*ക്കുള്ളില്* അതു സംബന്ധിച്ച പണം ഇടപാടുകളും സെറ്റില്* ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് സെബിയുടെ നിബന്ധന. അതിനാണ് ടി പ്ലസ് ടു എന്നു പറയുന്നത്. ഓഹരി വാങ്ങിയാല്* രണ്ട് ദിവസത്തിനകം അക്കൗണ്ടില്* നിന്ന് പണം പിന്*വലിച്ചിരിക്കും. വില്*ക്കുമ്പോഴാകട്ടെ അതിനുള്ള തുക അത്രയും സമയത്തിനുള്ളില്* അക്കൗണ്ടില്* വരും. ആവശ്യാനുസരണം ആ പണം ബ്രോക്കര്* വഴി പിന്*വലിക്കാം.

ഇന്റര്*നെറ്റ് ട്രേഡിങ് വഴി എപ്പോള്* എവിടെയിരുന്നും നേരിട്ട് ഇടപാടു നടത്താനും ഇപ്പോള്* സാധിക്കും. പക്ഷേ അതിനും ബ്രോക്കറുടെ പക്കല്* നിന്ന് ട്രേഡിങ്, ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകള്* ആവശ്യമാണ്.

ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനും മറ്റുമായി 2000 രൂപ മുതല്* 5000 രൂപ വരെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്* ഭൂരിപക്ഷം ബ്രോക്കിങ് ഹൗസുകളും ഇപ്പോള്* സൗജന്യമായാണ് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണ്* ചെയ്യുന്നത്. ഓഹരിയിടപാടില്* ലഭിക്കുന്ന ബ്രോക്കറേജ് ആണ് ബ്രോക്കിങ് ഹൗസുകളുടെ വരുമാനം. പരമാവധി 2.5 ശതമാനം വരെ ബ്രോക്കറേജ് ആയി ഈടാക്കാന്* സെബി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്* കടുത്ത മല്*സരം നിലനില്*ക്കുന്നതിനാല്* വളരെ ചെറിയ ശതമാനമേ ഇപ്പോള്* ബ്രോക്കര്*മാര്* ഈടാക്കുന്നുള്ളൂ. ബ്രോക്കറേജിനു പുറമെ സര്*വീസ് ചാര്*ജ്, ടാക്*സ് എന്നിവയും ഇടപാടുകാരില്* നിന്ന് ഈടാക്കും.


Keywords: stock exchange, brokarage, interest, brokinghouse,tax, service charge,internet trading,NSE,BSE,trading account