Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 29 of 29

Thread: Malayalam old romantic songs lyrics

 1. #21
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോര്*മകള്* മേയുന്ന

  ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോര്*മകള്* മേയുന്ന
  തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാന്* മോഹം

  തിരുമുറ്റത്തൊരുകോണില്* നില്*ക്കുന്നൊരാ നെല്ലി
  മരമൊന്നുലുത്തുവാന്* മോഹം

  അടരുന്ന കായ്മണികള്* പൊഴിയുമ്പോള്*
  ചെന്നെടുത്തതിലൊന്ന് തിന്നുവാന്* മോഹം
  സുഖമെഴും കയ്പും പുളിപ്പും മധുരവും
  നുകരുവാനിപ്പോഴും മോഹം

  തൊടിയിലെ കിണര്*വെള്ളം കോരി കുടിച്ചു-
  കൊണ്ടെന്തു മധുരമെന്നോതുവാന്* മോഹം

  ഒരു വട്ടം കൂടിയ പുഴയുടെ തീരത്ത്
  വെറുതെ ഇരിക്കുവാന്* മോഹം

  വെറുതെ ഇരുന്നൊരു കുയിലിന്*റെ പാട്ടു
  കേട്ടെതിര്*പാട്ടു പാടുവാന്* മോഹം
  എതിര്*പാട്ടു പാടുവാന്* മോഹം

  അതുകേള്*ക്കെ ഉച്ചത്തില്* കൂകും കുയിലിന്*റെ
  ശ്രുതി പിന്*തുടരുവാന്* മോഹം
  ഒടുവില്* പിണങ്ങിപോം പക്ഷിയോട-
  രുതേ എന്നോതുവാന്* മോഹം

  വെറുതെയീ മോഹങ്ങള്* എന്നറിയുമ്പോഴും
  വെറുതെ മോഹിക്കുവാന്* മോഹം

 2. #22
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്* താമരപ്പൊയ്കയില്*

  എന്റെ സ്വപ്നത്തിന്* താമരപ്പൊയ്കയില്*
  വന്നിരന്ങ്ങിയ രൂപവതി
  നീലത്താമര മിഴികള്* തുറന്നു
  നിന്നെ നോക്കിനിന്നു , ചിത്രം
  നിന്റെ നീരാട്ടു കണ്ടുനിന്നു


  എന്റെ ഭാവന രാസല വനത്തില്*
  വന്നു ചേര്*ന്നൊരു വനമോഹിനി
  വര്*ണ്ണ സുന്ദരമാം താലന്ങ്ങലെന്തി വന്യപുശ്പജാലം നിരയായി നിന്നെ എതിരെല്കുവാനായ് ~ ഒരുന്ങ്ങിനിന്നു

  ആ ആ ....

  എന്റെ ......

  പ്രേമസുന്ദരം ടെവനണ്ടാനത്തിലെ
  പൂമരന്ങ്ങള്* പൂത്ത രാവില്*
  നിന്റെ നര്*ത്തനം കാനാനോരുന്ങ്ങി
  നിന്നെ കാത്തുനിന്നു , ചാരെ
  നീലാകാസവും താരകളും

  ആ ആ ....

  എന്റെ .....


  Last edited by Vahaa11; 05-26-2011 at 10:13 AM.

 3. #23
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default ആയിരം പാദസരങ്ങള്* കിലുങ്ങീ ..

  ആയിരം പാദസരങ്ങള്* കിലുങ്ങീ ..
  ആലുവാപ്പുഴ പിന്നെയുമൊഴുകി
  യാരും കാണാതെ ഓളവും തീരവും
  അആളിങ്ങനങ്ങളില്* മുഴുകീ (ആയിരം പാദസരങ്ങള്* )

  ഏഏരനായ നദിയുടെ മാറില്*
  ഏഏ വിടര്*ന്ന നീര്*ക്കുമിലകളില്*
  വേര്*പെടുന്ന വേദനയോ
  ഈരിടുന്ന നിര്വൃതിയോ ..
  ഓമലെ ..അആരോമാലെ ഒന്ന് ചിരിക്കൂ
  ഒരിക്കല്* കൂടി (ആയിരം പാദസരങ്ങള്* )

  ഏഏ നിലവും ഈ കുളിര്*കാറ്റും
  ഏഏ പലുങ്ങു കല്പടവുകളും
  ഓടിയെത്തും ഓര്*മകളില്*
  ഒമാലലിന്* ഗധ്ഗടവും
  ഓമലെ ..അആരോമാലെ ഒന്ന് ചിരിക്കൂ
  ഒരിക്കല്* കൂടി.(ആയിരം പാദസരങ്ങള്* )

 4. #24
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default കായാംബൂ കണ്ണില്* വിടരും

  കായാംബൂ കണ്ണില്* വിടരും
  കമലദളം കവിളില്* വിടരും
  അനുരാഗവടി നിന്* ചൊടികളില്*
  നിന്നാലിപ്പഴം കോഴിയും  പൊന്നരഞ്ഞാണം ഭൂമിക്കു ചാറ്റും
  പുഴയുടെ എകാന്ട പുളിനട്ടില്* (പോന്ന ..)
  നിന്* മൃദു സ്മെരട്ടിന്* ഇന്ദ്രജാലം കണ്ടു (നിന്* ..)
  നിട്യവിസ്മയവൂമായ് ജ്നാനിറങ്ങി
  നിട്യവിസ്മയവൂമായ് ജ്നാനിറങ്ങി
  സഘീ ജ്നാനിറങ്ങി ( കായം .)  നിന്നെ കുറിച്ച് ജനാന്* പാടിയ പാട്ടിനു
  നിരവാദി ഓളങ്ങള്* സൃടിയിട്ടു (നിന്നെ . .)
  നിന്* മനോ രാജ്യറെ നീല കടമ്പില്* നീ (നിന്* ..)
  എന്റെ ഈ കളിട്ടോണി കെട്ടിയിട്ടു
  എന്റെ ഈ കളിട്ടോണി കെട്ടിയിട്ടു
  സഖീ കെട്ടിയിട്ടു (കായം )

 5. #25
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default പഞ്ച തന്ത്രം കഥയിലെ

  പഞ്ച തന്ത്രം കഥയിലെ
  പഞ്ച വര്*ണ്ണ കുടിലിലെ
  മാണിക്യ പിങ്കില്* i മനം പറക്കുന്ന
  വനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു
  വനമ്പാടിയെ സ്നേഹിച്ചു
  കൂട്ടുകരരിഞ്ഞില്ല വീട്ടുകരരിഞ്ഞില്ല
  കൂട്ടിളിരുന്നവല്* കനവു കണ്ടു
  ഓരോ കിനാവിലും മലഘമാര്* വന്നു
  ശോശന്ന പുഷ്പങ്ങള്* ചൂടിച്ചു
  (പഞ്ചതന്ത്രം)

  അകലെ മനപുരത്തവന്* പടി

  അവളുടെ മനംതെട്ടു പടി
  ഒരു ദിവ്യ ഗാനതിലനുരക്തയ്തീര്*ന്ന
  യെരുശലേം പുത്രിയെ പോലെ
  (പഞ്ചതന്ത്രം )

  കൂട്ടുകരഞ്ഞപ്പോള്* വീട്ടുകരരിഞ്ഞപ്പോള്*

  നാട്ടുംപുരാത്തത് പാട്ടായി
  ഇന്നോ നാളെയോ മനസ്സ് ചോദ്യത്തിനു
  വന്നെന്കിലെന്നവല്* ആശിച്ചു
  അവന്* വന്നെന്കിലെന്നവലഷിച്ചു
  (പഞ്ചതന്ത്രം )

 6. #26
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരില്*

  ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരില്*
  ന്നിന്നോര്*മ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു
  (Music)  ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരില്*
  ന്നിന്നോര്*മ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു
  ഈറന്* മുകി l മാലകളില്*
  ഇന്ദ്രധനുസ്സ് എന്നപോലെ
  (ഈനൂമെന്ടെ പുഞ്ചിരിച്ചു )
  (Music)

  സ്വര്ന്നമാള്ളി ന്രിതമാടും
  നാളെയുമീ പൂവനത്തില്*
  തെന്നല്* കൈ ചെരുതുവൈക്കും
  പൂകൂന്ന പൊന്* പനംപോള്*
  നിന്* പ്രണയ പൂ കനിഞ്ഞു
  പൂമ്പോടികള്* ചിറകിലേന്തി
  എന്റെ ഗാന പൂതുംബികള്*
  നിന്നധരം തേടിവരും
  (ഈനൂമെന്ടെ എന്നപോലെ )
  (ഈനൂമെന്ടെ പുഞ്ചിരിച്ചു )
  (Music)  ഈ വഴിയില്* ഇഴകള്* നെയ്യും
  സാന്ധ്യ നിലാ ശോഭാകളില്*
  ഞാളിപ്പോവാന്* വാഴപ്പോക്കള്*
  തേന്* താളിയുയര്തിടുമ്പോള്*
  നീയരികിലില്ലയെങ്കില്*
  എന്ത് നിന്റെ നിശ്വാസങ്ങള്*
  രാഗമാലയാക്കിവരും
  കാറ്റെന്നെ തഴുകുമല്ലോ

  (ഈനൂമെന്ടെ എന്നപോലെ )
  (ഈനൂമെന്ടെ പുഞ്ചിരിച്ചു )

 7. #27
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default നാഥാ നീ വരും കാലൊച്ച കേള്*ക്കുവാന്*

  നാഥാ നീ വരും കാലൊച്ച കേള്*ക്കുവാന്*
  കാതോര്*ത്തു ഞാനിരുന്നു
  താവക വീഥിയില്* എന്* മിഴി പക്ഷികള്*
  തൂവല്* വിരിച്ചിരുന്നു (നാഥാ )  നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ടൊരു
  പൂവിന്* കാവില്* തുടുത് (നേരിയ )
  കാണുന്ന നേരത്ത് മിണ്ടാത്ത മോഹങ്ങള്*
  ചാമരം വീശി നില്*പ്പൂ (നാഥാ )  ഈ ഇളം കാറിന്റെ ഈറന്* അണിയുമ്പോള്*
  എന്തെ മനം തുടികാ
  കാണാതെ വന്നപ്പോള്* ചാരതനയുകില്*
  ഞാനെന്തു പറയാന്*
  എന്ത് പറഞ്ഞടുക്കാന്* (നാഥ )

 8. #28
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ

  Movie : Tharattu
  Musician : Raveendran
  Lyricist(s) : Bharanikkavu Sivakumar
  Year : 1981
  Singer(s) : KJ Yesudas,S Janaki
  Raga(s) : Used Hamsadhwani
  Actors :
  Nedumudi Venu,Balachandra Menon,Sankaradi,Venu Nagavally,Sreevidya

  ഉം... ഉം...

  രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ ആ.. ആ.. ആ�  രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ

  രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ

  പൂ ചൂടും ആത്മാവിന്* ഭാവങ്ങളെ

  പൂ ചൂടും ആത്മാവിന്* ഭാവങ്ങളെ ആ.. ആ.. ആ..

  രാഗങ്ങളെ മോഹങ്ങളെ..  പാടും പാട്ടിന്* രാഗം

  എന്*റെ മോഹം തീര്*ക്കും നാദം (പാടും..)

  ഉണരൂ പൂങ്കുളിരില്* തേനുറവില്* വാരൊളിയില്* (ഉണരൂ..)

  നീയെന്*റെ സംഗീത ധാരയല്ലേ ആ.. ആ..

  (രാഗങ്ങളെ..)  ആടും നൃത്ത ഗാനം

  എന്*റെ ദാഹം തീര്*ക്കും താളം (ആടും..)

  വിടരൂ പൂങ്കതിരില്* കാട്ടലയില്* വെന്*മുകിലില്* (വിടരൂ)

  നീയെന്*റെ ആത്മാവിന്* താളമല്ലേ ആ� ആ�

  (രാഗങ്ങളെ..)

 9. #29
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default paaduvanayi vannu ninte padivathilkal

  Movie : ezhuthapurangal
  Music Director: Vidya Sagar
  Director: Sibi Malayil
  Producer:
  Lyrics: Kurup O N V
  Year: 1987
  Genre: Malayalam


  ആ .ആ ..ആ ..ആ ...ആ
  പാടുവാനാവായി വന്നു നിന്റെ പടിവാതില്*ക്കല്*
  ചൈത്ര ശ്രീ പദങ്ങള്* പൂക്കള്* തോറും ലാസ്യ
  മാടുമ്പോള്*
  ഏതു രാഗം ശ്രുതി താളം എന്നതോര്*ക്കാതെ
  ഞാനാ വീണയില്* ഒന്നിട പാടി നീട്ടുടിന്നരോ

  ഗഗന നീലിമയില്* നീന്തിടുമോടുവിലെ കിളിയും
  മഞ്ഞു വിജനമാം വഴിയമ്പലത്തില്* പതിക്കാന്* അണയുന്നു
  മധുരമെന്നാലും ശോക വിധുരമൊരു ഗാനം
  ജന്മ സ്മൃതി തടങ്ങള്* തഴുകി എത്തി ഏറ്റു പാടി ഞാന്*
  (
  പാടുവാനാവായി )

  പുതുമഴ കുളിരില്* കുഞ്ഞിളം ഉഴുത മാധകമം ഗന്ധം
  വഴിയുമേ ഈ വഴി വന്ന കട്ട ലഹരി നുകരുമ്പോള്*
  നിമിഷ പാത്രത്തില്* അരീ അമൃത് പകരുന്നു
  എന്നും ഇവിടെ
  നില്ക്കാന്* അനുവദിക്കു പാടുവാന്* മാത്രം
  (
  പാടുവാനാവായി )

  download ezhuthapurangal MP3 song

  ezhuthapurangal,ezhuthapurangal songs,ezhuthapurangal mp3,vidhyadaran master hits,ezhuthapurangal malayalam songs,paaduvanayi vannu ninte padivathilkal,ezhuthapurangal lyrics,yesudas hit song lyrics
  Last edited by Vahaa11; 12-14-2011 at 04:06 AM.

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •