Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 31

Thread: Mohanlal movie hit songs

 1. #1
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default Mohanlal movie hit songs
  Songs List


  1.നിലവിന്ടെയ് നീല ഭസ്മ കുറി അന്നിഞ്ഞവല്ലേ
  2.അക്ഷര നക്ഷത്രം കോര്*ത്ത ജപമാലയും കയ്യിലേന്തി …
  3.ഈറന്* മേഘം പൂവും കൊണ്ടേ
  4.പഴം തമിള്* പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്* പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
  5.അല്ലിമലര്* കാവില്* പൂരം കാണാന്*
  6.ഓര്*മ്മകള്* ഓടി കളിക്കുവാന്* എത്തുന്നു
  7.ആകാസമാകെ കണി മലര്* കതിരുമായ്
  8.പവിഴം പോല്* പവിഴാധാരം പോല്*
  9.സാഗരങ്ങളേ പടി ഉണര്*ത്തിയ സമ ഗീതമേ
  10.സുഖമോ ദേവി സുഖമോ ദേവി
  11.കളഭം ചാര്*ത്തും കനകക്കുന്നില്*
  12.കൂട്ടില്* നിന്നും ..മേട്ടില്* വന്ന പിന്കിളിയള്ളീ ..
  13.കള്ളി പൂങ്കുയിലേ കണ്ണി തെന്മോഴിയെ

  14.പൊന്* വീണേ . എന്നുള്ളില്* ..മൌനം വാങ്ങു ..

  15.മേഘം പൂത്തു തുടങ്ങി

  16.ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടീ

  17.പറയാതെ അറിയാതെ നീ പോയതല്ലേ മറുവാക്ക് മിണ്ടാഞ്ഞതല്ലേ
  18. ഉണ്ണികളേ ഒരു കഥ പറയാം ..
  19.തീരം തേടും ഓളം പ്രേമ ഗീതങ്ങള്* തന്നു
  20. അന്തിപോന്വെട്ടം കടലില്* മെല്ലെ താഴുമ്പോള്*
  21. ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരില്* …
  22.പാടം ..നമുക്ക് പടം …
  23.കളിപട്ടമായി കണ്മണി നിന്റെ മുന്നില്*
  24.മോഴിയഴകും മിഴിയഴകും എന്നിലനിഞ്ഞമ്മാ
  25.കിലുകില്* പമ്പരം തിരിയും മാനസം
  26.ഗോപാങ്ങനെ ഗോപാങ്ങനെ
  27.ദീവസഭാതലം രാഗിലമാകുവാന്*
  29.ഗോപിക വസന്തം തേടി വനമാലി നവ നവ
  30. പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതു രാഗം ചൂടി  If any songs we missed, please post it here
  Keywords : Mohanlal,Mohanlal songs,Mohanlal movie songs,Mohanlal hit songs,Mohanlal mp3 songs,Mohanlal malayalam movie songs,Mohanlal songs lyrics
  Last edited by Vahaa11; 06-03-2011 at 11:28 AM.

 2. #2
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default നിലവിന്ടെയ് നീല ഭസ്മ കുറി അന്നിഞ്ഞവല്ല!

  Movie Name: Agnidevan (1995)
  Singer: Sreekumar M G
  Music Director: Radha Krishnan M G
  Lyrics: Girish Puthenchery

  Director: Venu Nagavalli


  നിലവിന്ടെയ് നീല ഭസ്മ കുറി അന്നിഞ്ഞവല്ലേ
  കാടിലോല്ല കമ്മലിട്ടു കുന്നുങ്ങി നില്പവല്ലേ
  എധപൂര്വ തപസ്സിനായി ഞാന്* സ്വന്ത മാക്കി നിന്*
  രാഗലോല്ല പരാഗ സുന്ദര ചന്ദ്ര മുഘാ ഭിമ്പും
  നിലവിന്ടെയ് നീല ഭസ്മ കുറി അന്നിഞ്ഞവല്ലേ
  കാടിലോല്ല കമ്മലിട്ടു കുന്നുങ്ങി നില്പവല്ലേ

  സന്ധ്യ ഉരുഗും നിന്റെ മെഇ തകിടി l ഞാന്* എന്*
  നിന്* ചിരി അനുരാഗത്തിന്* മന്ത്ര മെഴുതുംഭോള്*
  കന്നിലെരിയും കുഞ്ഞു മണ്* വിളക്കില്* വീണ്ടും
  വിന്ഘും എന്* അഭിലഷതാല്* എന്നാ പകരുംഭോള്*
  നെഞ്ഞും കൊണ്ജ്ജതില്* തട്ടും
  ചുണ്ടിന്മേല്* ച്ചുംഭികുംഭോള്* ചെല്ലാ കാറ്റേ കൊണ്ജ്ജുംഭോള്*
  എന്തിനി നാന്നും തെനില്ലും നന്നും

  നിലവിന്ടെയ് നീല ഭസ്മ കുറി അന്നിഞ്ഞവല്ലേ
  കാടിലോല്ല കമ്മലിട്ടു കുന്നുങ്ങി നില്പവല്ലേ

  മേട മാസ ചൂടിലേ നിലവും തെയ്ടി
  നാട്ടു മാവിന്* ചോട്ടില്* നാം വന്നിരികുംഭോള്*
  കുഞ്ഞു കാടിന്* ലോല്ലമാം കുസൃതി കൈഗല്*
  നിന്റെ ഒമ്മല്* പവടതുംബുല്ലകുംഭോള്*
  ചന്ജ്ജക്കോം ചെല്ലകൊമ്പി ചിന്ഗ്ഗര
  ചേരി മെല്ലെ തഴമ്പ് വായ് തുല്ലുംഭോള്*
  നീയെനിക്കല്ലേ നിന്* പാറെനിക്കളെ

  നിലവിന്ടെയ് നീല ഭസ്മ കുറി അന്നിഞ്ഞവല്ലേ
  കാടിലോല്ല കമ്മലിട്ടു കുന്നുങ്ങി നില്പവല്ലേ
  എധപൂര്വ തപസ്സിനായി ഞാന്* സ്വന്ത മാക്കി നിന്*
  രാഗലോല്ല പരാഗ സുന്ദര ചന്ദ്ര മുഘാ ഭിമ്പും

 3. #3
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default അക്ഷര നക്ഷത്രം കോര്*ത്ത ജപമാലയും കയ്യില

  Movie Name: Agnidevan (1995)
  Singer: Sreekumar M G
  Music Director: Radha Krishnan M G
  Lyrics: Girish Puthenchery
  Director: Venu Nagavalli

  അക്ഷര നക്ഷത്രം കോര്*ത്ത ജപമാലയും കയ്യിലേന്തി
  അഗ്നിയില്* സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത മനസ്സാം സന്ഖുമൂതി
  ജന്മഗെ ഹാം വിട്ടിറങ്ങി പോരുമാഭയാര്തിയാമെന്*
  ഭിക്ഷാ പത്രത്തില്* നിരക്കുക നിങ്ങള്*
  ഇത്തിരി സ്നേഹാമൃതം ..

  ഒരു പൂവിതളില്* നാരു പുഞ്ചിരിയായി നിറവാര്*ന്ന ചന്ദ്രികയായ്

  ഇനിയെന്* മനസ്സിന്* കുളിരോര്മകളില്*
  വരൂ നിറഞ്ഞ സായം സന്ധ്യേ

  (ഒരു പൂവിതളില്* [2] )

  പെയ്തൊഴിഞ്ഞ വാനവും , അകമെരിഞ്ഞ ഭൂമിയും

  മതി മറന്നു പാടുമെന്റെ , സൃതിയിഴഞ്ഞ ഗാനവും
  പാരിന്നാര്*ദ്രമായ് തലോടി , ആ ഭവാന്റെ പാദം തേടി
  ഞാനെന്* ശ്യാമ ജന്മം , സുഭ സാന്ദ്രമാക്കവേ

  (ഒരു പൂവിതളില്* )


  ഈ അനന്ത തീരവും , ഇടറി നിന്ന കാലവും

  വഴി മറന്ന യാത്രികന്റെ , മൊഴി മറന്ന മൌനവും
  ഉള്ളില്* വീണലിഞ്ഞു ചേരും , ഈ മുഹൂര്തമെന്നെ നിന്റെ
  കാല്കാല്* വീണ പൂക്കള്* , പോലെ ധന്യമാക്കവേ

  (ഒരു പൂവിതളില്* )

 4. #4
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default ഈറന്* മേഘം പൂവും കൊണ്ടേ

  Movie : Chithram
  Musician : Kannur Rajan
  Lyrics : Shibu Chakravarthy
  Year : 1988
  Singers : MG Sreekumar,KS Chithra


  ഈറന്* മേഘം പൂവും കൊണ്ടേ
  പൂജക്കായി ക്ഷേത്രത്തില്* പോകുമ്പോള്*
  പൂങ്ങട്ടും സോപാനം പാടുമ്പോള്*
  പൂക്കാരി നിന്നെ കണ്ടു ഞാന്* [ഈറന്* മേഘം]

  ആ . ആ . ആ . ആ .. ആ ..
  മഴകാത്തു കഴിയുന്ന മനസിന്റെ വേഴാമ്പല്*
  ഒരു മാറി മുകിലിനെ പ്രണയിച്ചുപോയി
  പൂവംബനംബലത്തില്* പൂജക്കുപോകുമ്പോള്*
  പൊന്നും മിന്നും നിന്നെ അണിയിക്കും ഞാന്*

  ആ . ആ . ആ . ആ .. ആ ..
  വാനിടം മംഗളം ആലപിക്കെ
  ഓമനേ നിന്നെ ഞാന്* സ്വന്തമാക്കും [ഈറന്* മേഘം]

  വെന്മേഖ ഹംസങ്ങ l തോഴുതുവളം വച്ച്
  സിന്ദൂരം വാങ്ങുന്ന ഈ സന്ധ്യയില്*
  നെറ്റിയില്* ചന്ദനവും ചാര്*ത്തി നീ അണയുമ്പോള്*
  മുത്തം കൊണ്ട് കുരിച്ചര്തിക്കും ഞാന്*

  ആ . ആ . ആ . ആ .. ആ ..


  വെളിക്കു ചൂടുവാന്* പൂ പോരാതെ

  മാനത്തും പിച്ചകപൂ വിരിഞ്ഞു [ഈറന്* മേഘം]

 5. #5
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default പഴം തമിള്* പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്* പഴയൊരു &

  Movie: Manichithra Thazhu
  Singer: Yesudas K J
  Music Director: Radha Krishnan M G
  Lyrics: Bichu Thirumala
  Year: 1993
  Director: Fazil

  പഴം തമിള്* പാട്ടിഴയും ശ്രുതിയില്* പഴയൊരു തംബുരു തേങ്ങി
  മനിചിട്ര താഴിനുള്ളില്* വെറുതെ നിലവറ മൈന മയങ്ങി
  സരസ സുന്ദരീ മണി നീ അലസമായുരങ്ങിയോ
  കനവുനെയ്തരാത്മരാഗം മിഴികളില്* പോളിഞ്ഞുവോ
  വിരലില്* നിന്നും വഴുതി വീണു വിരസമായോരാധി താളം
  (പഴംടമില്* )
  വിരഹ ഗാനം വിതുമ്പി നില്*ക്കും വീണ പോലും മൌനമായ് (2)
  വിധുരയാമീ വീനപൂവിന്* ഇതലരിഞ്ഞ നൊമ്പരം
  കന്മതിലും കാരിരുളും കണ്ടറിഞ്ഞ വിങ്ങലുകള്* .
  (പഴംടമി l )
  കുളിരിനുള്ളില്* സ്വയമിറങ്ങി കഥ മെനഞ്ഞ പൈങ്ങിളീ (2)
  സ്വരമുറങ്ങും നാവിലെന്തേ വരിമറന്ന പല്ലവി
  മഞ്ഞുറയും രാവരയില്* മാമലരായ് നീ പൊഴിഞ്ഞു ..
  (പഴംടമില്* )
  Last edited by Vahaa11; 05-27-2011 at 11:11 AM.

 6. #6
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default അല്ലിമലര്* കാവില്* പൂരം കാണാന്*

  Music Director: M G Radha Krishnan
  Lyrics: O N V Kurup
  Year : 1993
  Actors : Mohanlal, Urvashi
  Singer: M G Sreekumar
  Movie :Mithunam


  അല്ലിമലര്* കാവില്* പൂരം കാണാന്*
  അന്ന് നമ്മള്* പോയി രാവില്* നിലാവില്*
  ദൂരെയോരാല്മാര ചോട്ടിലിരുന്നു
  മാരിവില്* ഗോപുര മാളിക തീര്*ത്തു
  അതില്* നാമൊന്നായ് ആദി പാടീ

  (അല്ലിമലര്* രാവില്* നിലാവില്* )


  ഒരു പൊന്* മാനിനെ തേടി നാം പാഞ്ഞു
  കാതര മോഹങ്ങള്* കണ്ണീരില്* മാഞ്ഞു
  മഴവില്ലിന്* മണി മേട ഒരു കാറില്* വീണു

  { മണ്ണിലെ കളിവീടും മാഞ്ഞുവോ
  ഇന്നതും മധുരമോരോര്*മയായ് } 2

  മരുഭൂവിലുണ്ടോ മധുമാസ തീര്*ത്ഥം

  (അല്ലിമലര്* രാവില്* നിലാവില്* )


  വെറുതെ സൂര്യനെ ധ്യാനിക്കും ഏതോ

  പാതിരാ പൂവിന്റെ നൊമ്പരം പോലെ
  ഒരു കാട്ടിലളിയുന്ന ഹൃധയാര്*ധ്ര ഗീതം
  { പിന്നെയും ചിരിക്കുന്നു പൂവുകള്*
  മണ്ണിലേ വസന്തത്തിന്* ധൂതികള്* } 2
  ഹൃതുശോഭയാകെ ഒരു കുഞ്ഞു പൂവില്*

  (അല്ലിമലര്* ആദി പാടീ )

  (അല്ലിമലര്* രാവില്* നിലാവില്* )

 7. #7
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default ഓര്*മ്മകള്* ഓടി കളിക്കുവാന്* എത്തുന്നു

  Movie : Mukundetta Sumithra Vilikkunnu


  Song : Ormmakal odi kalikkuvaan
  Music Director : Raveendran
  Lyrics : O N V Kurup
  Actors : Mohanlal, Sreenivasan, Ranjini
  Singers : M G Sreekumar, K S Chitra  ഓര്*മ്മകള്* ഓടി കളിക്കുവാന്* എത്തുന്നു
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിന്* ചുവട്ടില്*
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിന്* ചുവട്ടില്* (2)

  നിന്നെ അണിയിക്കാന്* താമര നൂലിനാല്*

  ഞാന്* ഒരു പൂത്താലി തീര്തുവച്ചു (2)
  നീ വരുവോളം വാടതിരിക്കുവാന്*
  ഞാന്* അതെടുത്തുവച്ചു ,
  എന്റെ ഹൃത്തില്* എടുത്തുവച്ചു
  (ഓര്*മ്മകള്* ഓടി )

  മാധവം മന്ജുപൊഇ മാമ്പൂ കൊഴ്ഹിന്ജുപൊഇ

  പാവം പൂങ്കുയില്* മാത്രമായി (2)
  പണ്ടെന്നോ പാടിയ പഴയോരാ പാട്ടിന്റെ
  ഈണം മറന്നുപോയീ ,
  അവന്* പാടാന്* മറന്നുപോയീ
  (ഓര്*മ്മകള്* ഓടി )

 8. #8
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default ആകാസമാകെ

  Movie : Namukku paarkkaan munthiri thoppukal
  Year :1986
  Song Aakaasamaake kani malar
  Singer: K.J. Yesudas

  ആകാസമാകെ
  കണി മലര്* കതിരുമായ്


  പുലരി പോല്* വരൂ (ആകാസമാകെ –3)

  പുതു മണ്ണിനു പൂവിടാന്*
  കൊതിയായ് നീ വരൂ

  വയലിന് പുതു മഴയായ് വാ
  കതിരാടകലായ്
  വായനകള്* കഥളികള്* ചാര്*ത്തും


  കുളിരായി വാ (വയലിന് –4)

  ഇലവേള്*ക്കുവാന്* ഒരു പൂങ്കുടില്*
  നാരു മുന്തിരി തളിര്* പന്തലും
  ഒരു വെന്ന്പട്ടു നൂലിഴയില്*
  മുത്തേ വരൂ  (ആകാസമാകെ –3)


  പുലരിയില്* ഇല വെയിലാടും
  പുഴ പാടുകയായ്*
  പ്രിയമോട് തുയില്* മൊഴി തൂകും  കാവേരി നീ (പുലരിയില്* –4)
  മലര്* വാക തന്* നിര താളവും
  അതിലായിരം കുളുര്* ജ്വാലയും
  വരവെല്*ക്കയാനിതിലെ
  ആരോമലേ ..
  (ആകാസമാകെ –5)

 9. #9
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default പവിഴം പോല്* പവിഴാധാരം പോല്*

  Movie Namukku paarkkaan munthiri thoppukal
  Year :1986
  Song Aakaasamaake kani malar
  Singer: K.J. Yesudas


  പവിഴം പോല്* പവിഴാധാരം പോല്*
  പനിനീര്* പോന്മുകുളം പോല്*
  പുതു ശോഭയിടും നിരമുന്തിരി നിന്*
  മുഘാ സൌരഭാവമോ പകരുന്നു
  (പവിഴം )

  മാതളങ്ങള്* തളിര്* ചൂടിയില്ലേ
  കതിര്* പാല്* മണികള്* തന മാര്ന്നതില്ലേ
  മേധ കൂജനമാര്*ന്നിനപ്രക്കലില്ലേ (2)
  പുലര്* വേളകളില്* വയലേലകളില്* കണി കണ്ടു വരം
  കുളിര്* ചൂടി വരം

  (പവിഴം )

  നിന്നനുരഗമിതെന്* ശിരയില്*
  സുഘാ ഗാന്ധ മെഴും മധിരാസവമായി
  ഇലമനിന നിന്* കുളിര്* മാറില്* സഘി (2)
  തര്ലര്ദ്ര മിത തല ചയ്കുകയായി
  വരൂ സുന്ദരി എന്* മലര്* ശയ്യയിതില്*
  (പവിഴം )

 10. #10
  Join Date
  Nov 2009
  Location
  kerala
  Posts
  19,076

  Default സാഗരങ്ങളേ പടി ഉണര്*ത്തിയ സമ ഗീതമേ

  Movie Name: Panjaagni (1986)
  Singer: Yesudas KJ
  Music Director: Bombay Ravi
  Lyrics: Kurup ONV
  Year: 1986
  Producer: Vijayakumar GP
  Director: Hariharan
  Actors: Chitra, Devan, Geetha, Mohanlal, Murali


  സാഗരങ്ങളേ പടി ഉണര്*ത്തിയ സമ ഗീതമേ
  സമ സംഗീതമേ ഹൃദയ
  (സാഗരങ്ങളേ )
  പോര് നീയെന്* ലോലമമീ ഏകാത്തറയില്*
  ഒന്നില വേലക്ക് ഒന്നില വേലക്ക്
  ആ ആ .
  (സാഗരങ്ങളേ )
  പിണി നിലാവിന്റെ പിച്ചക പൂകള്*
  ചിന്നിയ ശയ്യ തലത്തില്* (2)
  കതരായം ചന്ദ്ര ലേഖയും
  ഒരു ഷോണ രേഖ യായി മായുമ്പോള്*
  വീണ്ടും തഴുകി തഴുകി
  ഉണര്*ത്തും സ്നേഹ സാന്ദ്രമാം ഇതു karangal
  (സാഗരങ്ങളേ )
  കണ്ണി മണ്ണിന്റെ ഗാന്ധ മുയര്*ന്നു
  തെന്നല്* മദിച്ചു പാടുന്നു (2)
  ഈ നദി തന്* മരിലരുടെ
  കൈ വിരല്* പാടുകള്* ഉണരുന്നു
  പോര് തഴുകി തഴുകി ഉണര്*ത്
  മേഘ രാഗമെന്* ഏക തറയില്*
  (സാഗരങ്ങളേ )

Page 1 of 4 123 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •