ഡോട്ട് കോമിന്റെ കാലം അവസാനിച്ചു, 'ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്തും' ആകാവുന്ന കാലത്തിലേക്ക് ഇന്റര്*നെറ്റ് ചുവടുവെയ്ക്കുന്നു. കമ്പനികള്*ക്കും വ്യക്തികള്*ക്കും ഇനി ഏത് 'വാലറ്റം' (suffix) വെച്ചും ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങള്* രജിസ്റ്റര്* ചെയ്യാം. ഇന്റര്*നെറ്റ് ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം കൈയാളുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

'
ഐകാന്*' (ICANN) എന്ന ചുരുക്കപ്പേരില്* അറിയപ്പെടുന്ന 'കോര്*പ്പറേഷന്* ഫോര്* ആസൈന്*ഡ് നെയിംസ് ആന്*ഡ് നമ്പേഴ്*സ്' ആണ് ഈ തീരുമാനം സിങ്കപ്പൂരില്* കൈക്കൊണ്ടത്. ഇന്റര്*നെറ്റ് വിലാസത്തിന്റെ കാര്യത്തില്* കൂടുതല്* തുറന്ന സംവിധാനം ഇതുവഴി സാധ്യമാകുമെന്ന് ഐകാന്* അധികൃതര്* പറഞ്ഞു.

1980 കളില്* ഇന്റര്*നെറ്റ് ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങള്* നിലവില്* വന്നതിന് ശേഷം ഈ രംഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റാണിത്.
'.com', '.org', '.uk', '.in', '.de' എന്നിങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 300 ഡൊമയ്ന്* വാലറ്റങ്ങളാണ് നിലവില്* അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതില്* ''.in' എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കും, ''.uk' എന്നത് ബ്രിട്ടനും, ''.de' എന്നത് ജര്*മനിക്കും അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാലറ്റങ്ങളാണ്.

പുതിയ ഡൊമയ്*നുകള്* അടുത്ത വര്*ഷം


പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ ഈ പരിമിധികളെല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിമുതല്* ഏത് വാലറ്റവും ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങള്*ക്കാകാം, ഭാഷയോ സ്ഥല-സ്ഥാപന നാമങ്ങളോ പ്രശ്*നമല്ല. ബാങ്കുകള്*ക്ക് വേണമെങ്കില്* '.bank' എന്ന് വെയ്ക്കാം. തിരുവനന്തപുരംകാര്*ക്ക് ചുരുക്കപ്പേരില്* വേണമെങ്കില്* '.tvm' എന്നവസാനിക്കുന്ന ഡൊമയ്ന്* നാമമാകാം. പടക്കം വില്*ക്കുന്ന കടക്കാര്*ക്ക് ''.പടക്കം'' എന്ന് ഡൊമയ്ന്* നാമം രജിസ്റ്റര്* ചെയ്യാനും തടസ്സമുണ്ടാകില്ല.

എന്നുവെച്ചാല്*, പുതിയ ആയിരക്കണക്കിന് വാലറ്റങ്ങളോടുകൂടിയ ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങള്* ഭാവിയില്* നിലവില്* വരുമെന്നര്*ഥം. മനുഷ്യഭാവനയും ക്രിയാത്മകതയും മാത്രമാകും ഇക്കാര്യത്തില്* അതിര്*ത്തിയെന്ന് ഐകാന്* മേധാവി റോഡ് ബെക്ക്*ട്രോം പറഞ്ഞു. പുതിയ ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങള്* അനുവദിച്ച് കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷകള്* 2012 ജനവരി 12 മുതല്* ഏപ്രില്* 12 വരെ ഐകാന്* സ്വീകരിക്കും. പുതിയ ഡൊമയ്ന്* അടുത്ത നവംബര്* മുതല്* ഓണ്*ലൈനിലെത്തും.


വാലറ്റങ്ങള്*ക്ക് ചിലവേറും


അക്ഷരങ്ങളും സംഖ്യകളും ഏതായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ടോപ്പ് ലെവല്* ഡൊമയ്ന്* നാമത്തിന് 63 ക്യാരക്ടര്* വരെ അനുവദിക്കും. നിലവില്* ജനറല്* ടോപ്പ് ലവല്* ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങള്* (gTLDs) ആകെയുള്ളത് 22 എണ്ണമാണ്. രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലത്തില്* 250 ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങളും (.in, .uk, .de തുടങ്ങിയവ). ഭാവിയില്* പക്ഷേ ജനറല്* ടോപ്പ് ലവല്* ഡൊമയ്*നുകളുടെ എണ്ണം ആയിരക്കണക്കിനാകും.

പക്ഷേ, പുതിയ ഡൊമയ്ന്* നാമങ്ങള്* അനുവദിച്ച് കിട്ടാന്* ചിലവേറും. പുതിയ ഡൊമയ്*നുകള്*ക്കുള്ള
അപേക്ഷാ ഫീസ് 1.85 ലക്ഷം ഡോളര്* (85 ലക്ഷം രൂപ) ആണ്. വര്*ഷംതോറും 25000 ഡോളര്* (11 ലക്ഷം രൂപ) വീതം അടയ്*ക്കേണ്ടിയും വരും. മാത്രമല്ല, അനുവദിച്ച് കിട്ടാന്* അവകാശമുന്നയിക്കുന്ന വാലറ്റങ്ങളുടെ മേല്* തങ്ങള്*ക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അപേക്ഷകര്* തെളിയിക്കുകയും വേണം. ഇത്രയും ഉയര്*ന്ന തുക മുടക്കാന്* വന്*കിട കമ്പനികള്*ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം.

ഐകാന്* ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ടു തവണ വെബ്ബ് വിലാസ സംവിധാനം പരിഷ്*ക്കരിച്ചിരുന്നു. 2000 ല്*
'.info', '.biz' തുടങ്ങിയ വാലറ്റങ്ങള്* അനുവദിച്ചതായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. 2011 മാര്*ച്ചില്* രതിസൈറ്റുകള്*ക്ക് '.xxx' വാലറ്റം അനുവദിച്ചതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരിഷ്*ക്കരണം. പക്ഷേ, അതിനെക്കാളെല്ലാം വിപുലവും വൈവിധ്യമേറിയതുമായ പരിഷ്*ക്കരണമാണ് ഇപ്പോള്* പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.


ഡൊമയ്ന്* നാമം എന്തിന്


ഒരു വെബ്*സൈറ്റ് എവിടെ കണ്ടെത്തണം അല്ലെങ്കില്* ഒരു ഈമെയില്* എങ്ങോട്ട് അയയ്ക്കണം എന്ന് ഇന്റര്*നെറ്റില്* ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകള്*ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന വിലാസമാണ് ഡൊമയ്ന്* നാമം.

യഥാര്*ഥത്തില്* ഇന്റര്*നെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കള്* ഒരു ഡൊമയ്ന്* നാമം ബ്രൗസറിന്റെ അഡ്രസ്സ് ബാറില്* നല്*കുമ്പോള്*, കമ്പ്യൂട്ടര്* അതിനെ കുറെ സംഖ്യകളുടെ കൂട്ടമായി മനസിലാക്കി നിശ്ചിത സൈറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന് mathrubhumi.com എന്ന ഡൊമയ്ന്* നാമം '50.23.223.5' ആണ്. ap.org എന്നത് '165.1.59.220' ആണ്.

വെബ്ബ്*സൈറ്റ് അഡ്രസുകള്* മനപ്പാഠമാക്കുന്ന സാധാരണ ഇന്റര്*നെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കള്* കുറവാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഏതെങ്കിലും സെര്*ച്ച് എന്*ജിനുകളിലൂടെയാണ് ആവശ്യമായ സൈറ്റുകള്* കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനാല്*, ഇപ്പോഴത്തെ വിലാസ പരിഷ്*ക്കരണം സാധാരണ ഇന്റര്*നെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളില്* എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് കരുതാന്* വയ്യെന്ന് 'സെര്*ച്ച് എന്*ജിന്* ലാന്*ഡി'ന്റെ എഡിറ്റര്* ഡാന്നി സള്ളിവന്* അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.