വിദേശത്തുനിന്ന് ഒരു കോള്* വന്നാല്* പലര്*ക്കുമതൊരു അഭിമാനകാരണമാണ്. എനിക്ക് ബന്ധുക്കള്* അമേരിക്കയിലും ഗള്**ഫിലും ഒക്കെ ഒണ്ടെടേ എന്ന ഭാവത്തോടെയാണവര്* ഫൊണെടുക്കുക. എന്നാല്* ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പ്രത്യേക വിദേശ നമ്പറുകളില്* നിന്ന് നമുക്ക് ഫോണ്* വരും. മിക്കപ്പോഴും ഇത് മിസ്ഡ് കോള്* ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോഴാകട്ടെ, എനിക്ക് തിരിച്ചുവിളിക്കൂ എന്ന് കളമൊഴിശബ്ദം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും. ഈ പ്രലോഭനത്തില്* പെട്ട് നിങ്ങള്* തിരിച്ച് വിളിക്കാന്* ഒരുങ്ങിയാല്* ഒരു കോളിന് 100 രൂപാ വച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ടില്* നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്ന് മാത്രം.

43820946001, 43820946231
എന്നിങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് നമ്പറുകളില്* നിന്ന് മിസ്ഡ് കോള്* വരുന്നതായി മൊബൈല്* ഉപയോക്താക്കള്* ഓണ്**ലൈന്* ഫോറങ്ങളില്* പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തില്* ഈ നമ്പറുകള്* പ്രീമിയം നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന ടെലിഫോണ്* നമ്പറുകള്* എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചില സേവനങ്ങള്* സവിശേഷമായി നല്**കുന്നതിനാല്* സാധാരണ നിരക്കിനേക്കാള്* കൂടുതല്* ഈടാക്കാന്* നിയമപരമായി അവകാശമുള്ള നമ്പറുകളാണിവ. സത്യത്തില്* സാധാരണ എസ്*എം*എസിനും റിയാലിറ്റി ഷോയില്* നിങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള എംസ്*എം*എസിനും തമ്മിലുള്ള നിരക്ക് വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെയാണിത്. ഫോണ്* സെക്സിനും മറ്റും ഈ പ്രീമിയം നിരക്ക് നമ്പറുകള്* ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രീമിയം നിരക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫോണ്* നമ്പറുകള്* മറ്റ് നമ്പറുകളില്* നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തില്* മനസിലാക്കാമെന്നും മൊബൈല്* സേവന ദാതാക്കള്* ഇത്തരം നമ്പറുകളില്* നിന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യം സാധാരണയായി ഒരുക്കുമെന്നുമാണ് വിക്കിപ്പീഡിയ പറയുന്നത്. എന്നാല്*, ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൊബൈല്* ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിച്ച +438 സീരീസ് നമ്പറുകളില്* ഒന്നുപോലും ബ്ലോക്കുചെയ്യാനോ നടപടിയെടുക്കാനോ സര്*ക്കാരോ മൊബൈല്* സേവന ദാതാക്കളോ മുതിര്*ന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

സര്*ക്കാരോ മൊബൈല്* സേവന ദാതാക്കളോ മൊബൈല്* ഉപയോക്താക്കളുടെ സഹായത്തിന് വരാത്തിടത്തോളം വിദേശ നമ്പറുകളില്* നിന്ന് വരുന്ന കോളുകള്*, നമ്പര്* നിങ്ങള്* തിരിച്ചറിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്*, എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ചുരുങ്ങിയത് തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നതെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കണം. അല്ലെങ്കില്* കാലിയായ പ്ഴ്സിനെ പറ്റിയോര്*ത്ത് പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടിവരും.


Keywords: Missed call fraud from foreign countries,missed call, government, wikipedia