സുപ്പര്* സ്റ്റാര്* നാഗാര്*ജുനയുടെ മകന്* നാഗ ചൈതന്യ അഭിനയിച്ച 100% ലൗ കേരളത്തിലെത്തുന്നു. സുകുമാര്* സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്* ഒരു കൗമാരക്കാരനില്* പ്രേമം ഉളവാക്കുന്ന പ്രശ്*നങ്ങള്* രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സുകുമാര്* സംവിധാനം ചെയ്ത ആര്യ, ആര്യ 2 എന്നീ ചിത്രങ്ങള്*ക്ക് വമ്പിച്ച സ്വീകരണമാണ് യുവാക്കളില്* നിന്നും കേരളത്തില്* ലഭിച്ചത്. ദേവിശ്രീപ്രസാദ് സംഗീതം സംവിധാനം നിര്*വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ ചിത്രം കേരളത്തില്* മുഴുന്* കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രദര്*ശനത്തിനെത്തുന്നുണ്ട്.

Keywords: 100% love, new film, latest film news, Nagarjuna's Son Naga Chaitanya , Naga Chaitanya latest film