എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാമ്പഴത്തിന് അര്*ബുദം ചെറുക്കാന്* കഴിവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോര്*ട്ടുകള്*.മാമ്പഴത്തിന്റെ കാമ്പിലടങ്ങിയ പോളിഫെനോള്* അര്*ബുദത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്*ത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്*

.ഇത്കൂടാതെ

സ്തനാര്*ബുദവും വന്**കുടലിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും ചെറുക്കാന്* മാങ്ങ ഗുണകരമാണെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങള്* തെളിയിക്കുന്നതത്രേ.ആന്*റി ഓക്സിഡന്*റിന്*റെ കാര്യത്തില്* ബ്ലൂബെറി,മാതളം തുടങ്ങിയവയെ അപേക്ഷിച്ച് മാമ്പഴം വളരെ മുന്നിലാണെന്നും പഠനത്തില്* കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വര്*ഷങ്ങളായി കാന്*സര്* കോശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഡോക്ടര്* സൂസന്* ടാല്*ക്കോട്ടാണ് മാമ്പഴത്തിന്റെ ഈ ഔഷധ ഗുണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്*ത്തകള്* പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.