കുട്ടികള്*ക്ക് ആധാര്* നല്*കുന്നതിന്റെ മാര്*ഗനിര്*ദ്ദേശങ്ങളായി

തിരുവനന്തപുരം: 2012 മാര്*ച്ച് മാസത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്*കൂളുകളിലെ മുഴുവന്* കുട്ടികള്*ക്കും ഏകീകൃത തിരിച്ചറിയല്* നമ്പര്* നല്*കുന്നതിനുള്ള മാര്*ഗനിര്*ദ്ദേശങ്ങള്* പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്* പുറത്തിറക്കി. ഇതനുസരിച്ച് സ്*കൂളുകളില്* യു. ഐ. ഡി. നമ്പര്* നല്*കുന്നതിനുള്ള എന്റോള്*മെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങള്* അക്ഷയ, കെല്*ട്രോണ്* തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത ഏജന്*സികള്*ക്കായിരിക്കും. ഏകോപനം ഐ. ടി Pസ്*കൂള്* പ്രോജക്ടായിരിക്കും. ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും കെ. വൈ. ആര്*. ഭാഗത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്* (പേര്, ജനന തീയതി, ലിംഗം, അച്ഛന്റെ പേര്, അമ്മയുടെ പേര്, വിലാസം, പിന്*കോഡ്) നിര്*ബന്ധമായും നല്*കണം. ഇതുകൂടാതെ സ്*കൂള്* കോഡും കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷന്* നമ്പരും റേഷന്* കാര്*ഡ് നമ്പരുണ്ടെങ്കില്* അതും കെ. വൈ. ആര്*. പ്ലസായി നല്*കണം.

ഫോമുകള്* പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതും വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും കുട്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ അതത് ക്ലാസ് ടീച്ചര്*മാരാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ഫോറം കുട്ടി വീട്ടില്* കാണിച്ച് രക്ഷിതാക്കളുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങണം. ക്ലാസ് ടീച്ചറിന്റെ ഒപ്പും സ്*കൂളിന്റെ സീലും പതിച്ച ഓരോ കുട്ടിയുടേയും രജിസ്*ട്രേഷന്* ഫോറം എന്റോള്*മെന്റ് തീയതിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്*സികളെ ഏല്*പ്പിക്കണം. സര്*ക്കുലര്* The official web site of the Department of General Education , Government of Kerala ല്* ലഭ്യമാണ്.


Tags: Bizhat Forum. Kerala, India, Asia, World News. Malayalam