ഗര്*ഭിണി ആയാലും പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു ജീവി.
രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇവൾ pregnant ആയിട്ട്

Keywords: malayalam funny, funny movies, funny pictures, jokes, funny animals, funny children, funny videos