ഈ വര്*ഷത്തെ അത്*ലറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇയര്* പുരസ്കാരം ജമൈക്കന്* താരം ഉസൈന്* ബോള്*ട്ടിന്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഉസൈന്* ബോള്*ട്ടിനെ ഈ പുരസ്കാരത്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതിനുമുമ്പ് 2008, 2009 വര്*ഷങ്ങളിലാണു ബോള്*ട്ടിനു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

കടുപ്പമേറിയ സീസണ്* ആയിരുന്നുവെന്നും അവാര്*ഡ് കിട്ടിയതില്* സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഉസൈന്* ബോള്*ട്ട് പറഞ്ഞു. സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം ബോള്*ട്ട് സ്വന്തം പേരില്* കുറിച്ചിരുന്നു.

ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സാലി പിയേഴ്സണാണു മികച്ച വനിതാ അത്*ലറ്റിനുള്ള അവാര്*ഡ്. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയന്* താരത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. നൂറു മീറ്റര്* ഹര്*ഡില്*സിലെ ലോക ചാമ്പ്യനാണ് പിയേഴ്സണ്*.

ഇന്*റര്*നാഷണല്* അസോസിയേഷന്* ഒഫ് അത്*ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷനാണ് അവാര്*ഡുകള്* നല്*കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറാണു അവാര്*ഡ്. മൊണോക്കോയില്* നടന്ന ചടങ്ങില്* ഇരുവരും പുരസ്കാരങ്ങള്* ഏറ്റുവാങ്ങി.


Keywords:Ussain Bolt,Woman athletic award, Saali Pearson,100 metre huddles champion,Athletic federation,cricket news, sports news, award news, today sports,Bolt, Pearson named athletes of the year: IAAF