സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് പാല്* വിവിധ രീതിയില്* ഉപയോഗിക്കാം. ചര്*മത്തില്* പുതുകോശങ്ങള്* ഉ ാകുന്നതിനും ചര്*മം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും അര സ്പൂണ്* പാല്*, ഒരു സ്പൂണ്* മഞ്ഞള്*പ്പൊടി, ഒരു സ്പൂണ്* നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ചേര്*ത്ത് മുഖത്തിടാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴുകിക്കളഞ്ഞാല്* തിളങ്ങുന്ന ചര്*മം ലഭിക്കു.

പാലില്* ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചത്, ബദാം പൊടിച്ചത്, ഒലീവ് ഓയില്* എന്നിവ ചേര്*ത്ത് മുഖത്തിട്ടാല്* മുഖത്തിന് നിറവും മൃദുത്വവും ലഭിയ്ക്കും.


Keywords:beauty cream, milk,turmeric powder, lemon drops,olive oil