സോഷ്യല്* നെറ്റ്വര്*ക്കിംഗ് സൈറ്റായ ഫേസ്ബുക്കിനും സേര്*ച്ച് എഞ്ചിന്* ഗൂഗിളിനും ഡല്*ഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ കര്*ശന മുന്നറിയിപ്പ്. സൈറ്റുകളില്* നിന്ന് അശ്ലീലം പൂര്*ണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാന്* തയ്യാറാല്ലെങ്കില്* ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ വെബ്സൈറ്റുകള്*ക്കെതിരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെയുള്ള നടപടികള്* സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹര്*ജി തളളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

അശ്ലീലം സെന്*സര്* ചെയ്ത്, സഭ്യമായ കാര്യങ്ങള്* മാത്രം സൈറ്റുകളില്* വരുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സൈറ്റുകള്*ക്ക് ചൈനയിലുണ്ടായ ഗതി തന്നെ ഇവിടേയും സംഭവിക്കും. ചൈനയില്* സൈറ്റുകള്* ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഇന്ത്യയിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടിവരും എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. അശ്ലീലവും കുറ്റകരവുമായ വിഷയങ്ങള്* പരിശോധിക്കുവാനും തടയുവാനുമുള്ള സംവിധാനം ഏര്*പ്പെടുത്താനാവില്ലേയെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു.

അതേസമയം അശ്ലീലവും അപകീര്*ത്തികരവുമായ പോസ്റ്റുകള്* പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് ഗൂഗിള്* ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുന്* സോളിസിറ്റര്* ജനറല്* മുകുല്* റോഹത്ഗി കോടതിയില്* അറിയിച്ചു.


Keywords: Google, Facebook, Solitor general, websites,social network,search engine,We can Block fb, Google , China if Steps not Taken