ലോകത്തിലെ ഒട്ടു മിക്ക മധ്യവയസ്കരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുടവയര്*.കുടവയര്* ഒരു ശാരീരിക പ്രത്യേകതയാണ്.ചിലര്*ക്ക് ഇത് പാരമ്പര്യമായ സവിശേഷതയായിരിക്കും.എന്നാല്* കൂടുതല്* പേര്*ക്കും ഭക്ഷണരീതിയിലെ നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത്.കുടവയര്* കുറയ്ക്കാനായി അമിതമായി വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും കാര്യമില്ല.ആദ്യമായി വേണ്ടത് ആഹാരക്രമത്തില്* മാറ്റങ്ങള്* വരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. ദിവസവും ആറുനേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി രണ്ടു നേരം ആഹാരവും രണ്ടു നേരം ലഘുഭക്ഷണവും ആക്കി കുറയ്ക്കണം.കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ആഹാരസാധനങ്ങള്* ഉള്*പ്പെടുത്താന്* ശ്രമിക്കണം.മാത്രമല്ല മിതാഹാരം ശീലിക്കണം.ഭക്ഷണത്തില്* പച്ചക്കറിയുടെ അളവ്* കൂട്ടാം. മത്സ്യ-മാംസാദികള്* കുറയ്ക്കണം.എണ്ണയില്* വറുത്തെടുത്ത പലഹാരങ്ങള്* ഒഴിവാക്കണം.ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അല്പനേരം വ്യായാ*മം ചെയ്യുക. ഒരു മണിക്കൂര്* നേരം നടക്കുകയുമാവാം.മദ്യപാനം പൂര്*ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക.ഇത്രയും ചെയ്താല്* കുടവയര്* ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും കുറക്കാന്* സാധിക്കും.


Keywords:exercise, vegetables, dieting, alcohol,fish, sweets,salvation