സിനിമ കാണാന്* തീയേറ്ററില്* കയറുമ്പോള്* കൊറിക്കാന്* പോപ്കോണ്* കൈയില്* കരുതാറില്ലേ? ഓര്*ക്കുക, വെറും നേരം*പോക്കിനുള്ള സിനിമാ സ്നാക് മാത്രമല്ല അത്*. മറ്റ് സ്നാക്കുകള്*ക്ക് ഒരപവാദമാണ് പോപ്കോണ്*. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കോട്ടംതട്ടുന്നതൊന്നും അതില്* ഇല്ല. ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങള്* അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.

കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ, ഫൈബര്* ധാരാളം അടങ്ങിയ പോപ്കോണ്* ഒരു ഉത്തമ ആഹാരമാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാല്* സ്ക്രാന്**ടണ്* സര്*വകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്* ഇതിന്റെ കൂടുതല്* പ്രത്യേകതകള്* വിശദീകരിക്കുന്നു. പഴങ്ങളേയും പച്ചക്കറികളേയും തോല്**പിക്കുന്ന ഗുണഗണങ്ങള്* പോപ്കോണിനുണ്ടത്രേ.

ക്യാന്*സര്*, ഹൃദ്രോഗം, മറവിരോഗം തുടങ്ങിയയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാന്* പോപ്കോണിന് സാധിക്കും. അതില്* അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിഓക്സിഡന്റുകളാണ് ഇതിനായി പ്രവര്*ത്തിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ശരീരത്തില്* അടിഞ്ഞുകൂടി കോശങ്ങള്*ക്ക് കേടുവരുത്തുന്ന തന്മാത്രകളെ തുരത്താന്* സഹായിക്കുന്ന പോളിഫെനോല്**സും പോപ്കോണിലുണ്ട്.

മറ്റ് രാസപ്രക്രിയകള്*ക്ക് വിധേയമാക്കാതെ, നൂറുശതമാനവും ധാന്യം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്നാക് ആണ് ഇത്. പ്രതിദിനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യമായ ധാന്യത്തിന്റെ 70 ശതമാനവും നല്*കാന്* പോപ്കോണിന് സാധിക്കും. ധാന്യം കഴിക്കാന്* സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്* ആ വിടവ് പോപ്കോണ്* നികത്തും എന്ന് ചുരുക്കം.

പക്ഷേ എണ്ണയില്* തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഒരേയൊരു ന്യൂനത. എണ്ണ തൊടാത്ത എയര്* പോപ്കോണുകളാ*ണ് ഗുണപ്രദം എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞര്* അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.Keywords:Oil,corns,fiber,pollyfenols,cinema, theatre,cancer, heart attack, antioxides,Popcorn,The Perfect Health Snack