ക്രിസ്തുവിന്*റെ മേലങ്കി പ്രദര്*ശിപ്പിക്കുന്നു. ജര്*മ്മനിയിലെ ട്രയറിലെ കത്തീഡ്രല്* ദേവാലയത്തില്* സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്*റെ മേലങ്കിയാണ് ഏപ്രില്* 13 മുതല്* മേയ് 13 വരെ പ്രദര്*ശിപ്പിക്കുന്നത്.

1512ലാണ് ക്രിസ്തുവിന്*റെ മേലങ്കി ആദ്യമായി പ്രദര്*ശനത്തിന് വച്ചത്. അതിന്*റെ ഓര്*മ്മയ്ക്ക് 500 വര്*ഷം തികയുകയാണ് ഈ വര്*ഷം.

ക്രിസ്തു ധരിച്ചിരുന്ന ഈ അങ്കി വിശ്വാസത്തിന്*റെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ തിരുശേഷിപ്പാണത്രെ. മരണസമയത്ത് വസ്ത്രങ്ങള്* ദുഃഖസൂചകമായി കീറുന്ന പാരമ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിന്*റെ കാര്യത്തില്* അതുണ്ടായില്ലെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട്.

വിശുദ്ധ കുരിശിനൊപ്പം 327ലോ 328ലോ ആയിരിക്കാം കര്*ത്താവിന്*റെ മേലങ്കി കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പരിശുദ്ധ മാതാവ് ക്രിസ്തുവിനായി കുഞ്ഞുന്നാളില്* നെയ്*തെടുത്ത മേലങ്കി ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം വളരുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം