1. A bad penny always turns up. -(ബെന്നി വളരെ മോശക്കാരനായിരുന്നെങ്കിലും എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് നോക്കിയേ കിടക്കുമായിരുന്നുള്ളു)

2. A bird in the hand is worth two in the bush.-(ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കൈയിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയും അമേരിക്കന്* പ്രസിഡന്റ് ബുഷിന്റെ കൈയിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയും വര്*ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെയായിരിക്കും.)
3. A chain is no stronger than its weakest link.-(മറ്റേ സംഗതി വീക്കാണെങ്കില്* പിന്നെ ഭര്*ത്താവിനെ ചെയിനില്* പൂട്ടിയിടേണ്ട കാര്യമില്ല)
4. A fool and his money are soon parted.-(മണ്ടനും മണ്ടനെ മണിയടിക്കുന്നവരും ചേര്*ന്നാണ് പാര്*ട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നത്)
5. A man is known by his friends.-(പാവം മാന്*,അതിനെ അതിന്റെ കൂട്ടുകാര്* പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല)
6. A manís home is his castle.-(കാശില്ലെങ്കില്* മനുഷ്യനെ വീട്ടിലും കയറ്റില്ല)
7. Donít count your chickens before they are hatched.-(കാച്ചിയെടുക്കുന്നത് വരെ ചിക്കന്റെ പീസുകള്* എണ്ണി നോക്കരുത്)
8. Absence makes the heart grow fonder.-(ആഡ്*സെന്*സില്* നിന്ന് പണം കിട്ടുമെന്ന് ഒരുത്തനും വിചാരിക്കേണ്ട)
9. Actions speak louder than words.-(ആക്ഷന്* സിനിമകളില്* ഡയലോഗുകളെക്കാള്* ശബ്ദം ആക്ഷനായിരിക്കും)
10. Early to bed and early to rise, make a man healthy, wealthy and wise.-(ഷേര്*ളി എന്ന പെണ്ണിനെ കാണാന്* വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യന്* ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും കളഞ്ഞു കുളിച്ച് അതിരാവിലെ ഐസുവെള്ളത്തില്* കുളിച്ച് നടന്നു.)
11. All is well that ends well.-(ഓളങ്ങള്* കിണറ്റിനുള്ളില്* ഉണ്ടായി അതിനകത്തു തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു.)
12. An apple a day keeps the doctor away.-(ഒരു ആപ്പിള്* തിന്നാന്* വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡോക്ടര്* ഒരു ദിവസം മുഴുവന്* ഒളിച്ചിരുന്നു)
13. April showers brings May flowers.-(ഏപ്രില്* കുളിക്കുന്നത് കാണാന്* മെയ് പൂക്കള്*ക്കിടയില്* ഒളിച്ചിരുന്നു)
14. Experience is the best teacher.-(ടീച്ചര്*മാരുടെ കൂടെയുള്ള എക്*സ്*പീരിയന്*സ് വളരെ നല്ലതാണ്)
15. As you make your bed, so must you lie in it.-(ഓരോരുത്തരുടെ കിടക്ക പങ്കിടാന്* പയേണ്ടി പറയുന്നതു പോലെ തന്നെ അതാരുമറിയാതെ ഇരിക്കാനും ധാരാളം നുണകള്* പറയേണ്ടി വരും)
16. As you sow, so shall you reap.-(റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ നോക്കി നില്*ക്കരുത്)
17. Failure teaches success.-(ജയിച്ചുപോയവരെ ടീച്ചര്*മാര്* തോല്*പിക്കുന്നു)
18. Beggars canít be choosers.-(ഭിക്ഷക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത്)
19. Better be safe than sorry.-(സ്*റ്റോറില്* വയ്*ക്കുന്നതിനെക്കാള്* നല്ലത് സേഫില്* വയ്*ക്കുന്നതാണ്)
20. Fight fire with fire.-(ഫയര്* മാസികയ്*ക്കു പകരം ഫയര്* മാസിക മാത്രം)
21. Better the devil you know than the devil you donít know.-(ദേവി.എല്* എന്ന പെണ്ണിനെ അറിയുന്നവരും അറിയില്ലാത്തവരും നന്നാവില്ല)
22. Business before pleasure.-(പ്രഷറിന്റെ അസുഖമുള്ളവര്* ബിസിനസ് ചെയ്യരുത്)
23. Crime does not pay.-(കൃത്യമായി കാശുകിട്ടാതെ കൂലിത്തല്ലിനു പോകരുത്)
24. Do not wear out your welcome.-(വസ്*ത്രം ധരിക്കാതെ വീടിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ആളുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവിന്*.)
25. Do unto others as you would have them to do unto you.-(ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലുÖ അഴിച്ചുവിട്Ö)

Click Here for Funny Pictures