വേനല്*ക്കാലത്ത് വിശപ്പും ദാഹവും അകറ്റാന്* പഴങ്ങള്* ധാരാളം കഴിക്കണം.വാഴപ്പഴം,ചക്കപ്പഴം,ഞാവല്*പ്പഴം, മാമ്പഴം, തണ്ണിമത്തന്* തുടങ്ങി വേനല്*ക്കാല പഴങ്ങളെല്ലാം ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാണ്*.തൈരില്* ഐസിട്ട്* അടിച്ചെടുത്ത്* ലസി തയാറാക്കാം. തൈരില്* പഞ്ചസാര ചേര്*ത്തു കഴിക്കുന്നതു ക്ഷീണമകറ്റാനും ശരീര പുഷ്ടിക്കും നല്ലതാണ്*.ചെറുനാരങ്ങാ നീരില്* ഇഞ്ചിനീരും പഞ്ചസാരയും ചേര്*ത്തു കുറുക്കി തണുപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചാല്* വെള്ളം ചേര്*ത്ത്* ഉപയോഗിക്കാം. വെള്ളരിക്ക, പടവലങ്ങ, പാവയ്ക്ക, ചെറുകായ്കള്*, തക്കാളി, ഇലക്കറികള്* തുടങ്ങിയവ ചേര്*ത്ത പുലാവ്* ഉച്ചയൂണിനു പകരമാക്കാം. കുമ്പളം, വെള്ളരി, കോവയ്ക്ക, വാഴപ്പിണ്ടി എന്നിവയും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കണം. ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ്* നീരെടുത്തോ പഴങ്ങള്* ചേര്*ത്തുള്ള പച്ചടിപോലെയോ തോരനായോ സാലഡ്* രൂപത്തിലോ ഇവ ഉപയോഗിക്കാം. ബിരിയാണി, നെയ്ച്ചോര്*പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്* ദഹിക്കാന്* പ്രയാസമായതിനാല്* വേനല്*ക്കാലത്ത് ഇവ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം.

More fruits pictures

keywords: summer food, vegetables, biriyani, pulavu, ice, lassi,salad