പൂനെ വാരിയേഴ്സിനെതിരെ മുംബൈ ഇന്ത്യന്*സിന് ജയം. ഒരു റണ്ണിനാണ് മുംബൈ പൂനെയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈ ഇന്ത്യന്*സ് നിശ്ചിത ഓവറില്* 120 റണ്*സ് എടുത്തു. സച്ചിന്* 34 റണ്*സ് എടുത്തു. ഫ്രാന്**ക്ലില്* 25 റണ്*സ് എടുത്തു.

മറുപടി ബാറ്റ് ചെയ്ത പൂനെയ്ക്ക് നിശ്ചിത ഓവറില്* 119 റണ്*സേ എടുക്കാനേ ആയുള്ളൂ. പൂനെ നിരയില്* 42 റണ്*സ് എടുത്ത മിഥുന്* തിളങ്ങി. ഉത്തപ്പ 18 റണ്*സ് എടുത്തു. ഗാംഗുലി 16 റണ്*സ് എടുത്തു.


Keywords: Sachin TEndulkar, Franklil,cricket news, sports news, malayalam cricket news,Mumbai Indians beat Pune warriors