മമ്മൂട്ടിയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം: ആസിഫ് അലി

യുവനടന്* ആസിഫ് അലി ആരാധിക്കുന്ന നടനാണ് മമ്മൂട്ടി. താന്* അദ്ദേഹത്തിന്*റെ രീതികളില്* വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ആസിഫ് പറയുന്നത്. മമ്മൂട്ടി തന്നെ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചതായും ആസിഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജവാന്* ഓഫ് വെള്ളിമല എന്ന ചിത്രത്തില്* മമ്മൂട്ടിയും ആസിഫ് അലിയും ഒന്നിക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയില്* മമ്മൂട്ടി എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തേക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്*റെ നിലപാടുകള്* എന്നെ ഏറെ ആകര്*ഷിച്ചു - ആസിഫ് വ്യക്തമാക്കി.

ഞാനും അദ്ദേഹവും തമ്മില്* വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നു. എന്*റെ ആദ്യചിത്രം ഋതു വിതരണം ചെയ്തത് മമ്മൂട്ടിയാണ്. ആദ്യ സിനിമകളിലെ എന്*റെ ഡബ്ബിംഗ് പാളിച്ചകള്* ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്*റെ ഡബ്ബിംഗ് കണ്ടു പഠിക്കാന്* എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു - ആസിഫ് അലി വെളിപ്പെടുത്തി.

സിനിമാലോകത്തും ഓണ്*ലൈന്* മീഡിയകളിലും താന്* ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് തനിക്കൊരു ഗോഡ്ഫാദര്* ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും ആസിഫ് അലി പറയുന്നു. ഒരു ഗോഡ്ഫാദറുടെങ്കില്*, വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുമ്പോള്* ശക്തമായ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഗോഡ്ഫാദറുടെ സാന്നിധ്യം കരിയറില്* കൂടുതല്* ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്* സഹായിക്കുമെന്നും അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്* ആസിഫ് അലി വ്യക്തമാക്കി.