എന്*റെ മദ്യപാനത്തേക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ദാഹത്തേക്കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല!

എന്*റെ മദ്യപാനത്തേക്കുറിച്ച് ഏറെ പറയുന്നവര്* എന്*റെ ദാഹത്തേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല - പേരറിയാത്ത ഒരു മദ്യപന്*റെ വാക്കുകള്*. രഘുനന്ദന്* എന്ന മനുഷ്യന്*റെ ജീവിതം മുഴുവനുണ്ട് ഈ വാക്കുകളില്*. അയാള്* മദ്യപാനിയാണ്. ലഹരിജീവിതമാണ് അയാള്* നയിക്കുന്നത്. എന്നാല്* അയാളുടെ ദാഹത്തേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്* ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്പിരിറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തില്* മോഹന്*ലാല്* രഘുനന്ദനായി മാറുന്നു. രഞ്ജിത് എന്ന മാന്ത്രികന്* നല്*കിയ പുതിയ പരിവേഷം. മദ്യപനും പുകവലിക്കാരനുമായ രഘുനന്ദന്*. അയാള്* ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടിയില്ല. ഇപ്പോള്* അയാള്* ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവല്* എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുമാത്രമറിയാം. നോവലിന് ടൈറ്റില്* - സ്പിരിറ്റ്!

ഞാന്* ഒരു കുന്നിന്**ചെരുവില്* നില്*ക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കില്* ലാലില്* നിന്ന് എനിക്ക് തിരികെ ലഭിക്കുക കുന്നിന്**മുകളില്* എത്തിനില്*ക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ്. എന്നെ ഏറെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിഭയാണ് മോഹന്*ലാല്* - രഞ്ജിത് പറയുന്നു. സ്പിരിറ്റിന്*റെ ചിത്രീകരണം വെറും 31 ദിവസം കൊണ്ടാണ് രഞ്ജിത് പൂര്*ത്തിയാക്കിയത്. ഇത് മദ്യത്തിനടിമയായ രഘുനന്ദന്*റെ കഥയല്ല, ലഹരിയുടെ ഇറവിടം തേടിയുള്ള അയാളുടെ യാത്രയാണ്.

മോഹന്*ലാല്* 2012ലെ ചിത്രങ്ങള്* പ്ലാന്* ചെയ്യുമ്പോള്* സ്പിരിറ്റ് എന്ന പ്രൊജക്ടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. എന്നാല്* രഞ്ജിത് ലാലിനടുത്തെത്തി ഈ കഥ പറഞ്ഞതോടെ മറ്റെല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റി സ്പിരിറ്റ് ഉടന്* തുടങ്ങാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഗ്രാന്*റ്*മാസ്റ്റര്* പൂര്*ത്തിയാക്കിയയുടന്* ലാല്* സ്പിരിറ്റില്* ജോയിന്* ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ക്യാപിറ്റോള്* തിയേറ്ററിന്*റെ ബാനറില്* രഞ്ജിത് തന്നെ സ്പിരിറ്റ് നിര്*മ്മിക്കാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്* ആന്*റണി പെരുമ്പാവൂരിന്*റെ ആശീര്*വാദ് സിനിമാസ് ഈ ചിത്രം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു സ്പിരിറ്റ് കാണുന്നയാളാണ് ഞാന്*. ഈ ചിത്രത്തിലും അതുണ്ടാവും - മോഹന്*ലാല്* പറയുന്നു.